54.20
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3354 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 07/03/2019 08:03 bởi hongha83
Trương Việt Linh (1955-) quê ở Cát Minh, Phù Cát, Bình Định, là nhà giáo và dịch giả Việt Nam. Trước năm 1975, đã học các trường Trung học Giuse (Phù Cát), Trung học Cường Để (Quy Nhơn), Trường Sư phạm Quy Nhơn. Sau 1975, dạy học.

 

Thơ dịch tác giả khác

An Ba phường nữ (Trung Quốc)

Âu Dương Tu (Trung Quốc)

Bạch Cư Dị (Trung Quốc)

 1. Bạch lộ
  8
 2. Bạch Vân tuyền
  9
 3. Bản kiều lộ
  7
 4. Bành Lễ hồ vãn quy
  3
 5. Bát nguyệt thập ngũ nhật dạ cấm trung độc trực, đối nguyệt ức Nguyên Cửu
  4
 6. Cảm cố Trương bộc xạ chư kỹ
  11
 7. Cảm Hoá tự kiến Nguyên, Lưu đề danh
  3
 8. Cảm kính
  7
 9. Cấm trung
  3
 10. Cần Chính lâu tây lão liễu
  3
 11. Chân nương mộ
  3
 12. Chiêu đông lân
  3
 13. Chiêu Quân từ kỳ 1
  6
 14. Chiêu Quân từ kỳ 2
  10
 15. Chu trung dạ vũ
  26
 16. Chu trung độc Nguyên Cửu thi
  3
 17. Chủng lệ chi
  4
 18. Cửu bất kiến hàn thị lang, hí đề tứ vận dĩ ký chi
  4
 19. Cửu niên thập nhất nguyệt nhị thập nhất nhật cảm sự nhi tác (Kỳ nhật độc du Hương Sơn tự)
  4
 20. Dạ tranh
  6
 21. Dạ tuyết
  4
 22. Dạ vũ
  34
 23. Di Ái tự
  3
 24. Dĩ kính tặng biệt
  3
 25. Du tiểu Động Đình
  8
 26. Du Triệu thôn hạnh hoa
  10
 27. Du Vân Cư tự tặng Mục tam thập lục địa chủ
  9
 28. Dục dữ nguyên bát bốc lân, tiên hữu thị tặng
  10
 29. Dư Hàng hình thắng
  4
 30. Dữ Mộng Đắc cố tửu nhàn ẩm, thả ước hậu kỳ
  3
 31. Dương liễu chi bát thủ kỳ 1
  4
 32. Dương liễu chi bát thủ kỳ 2
  4
 33. Dương liễu chi bát thủ kỳ 3
  4
 34. Dương liễu chi bát thủ kỳ 4
  4
 35. Dương liễu chi bát thủ kỳ 5
  3
 36. Dương liễu chi bát thủ kỳ 6
  3
 37. Dương liễu chi bát thủ kỳ 7
  3
 38. Dương liễu chi bát thủ kỳ 8
  4
 39. Dương liễu chi nhị thủ kỳ 1
  2
 40. Đại Lâm tự đào hoa
  20
 41. Đại lân tẩu ngôn hoài
  30
 42. Đại mại tân nữ tặng chư kỹ
  10
 43. Đề Lệnh Hồ gia mộc lan hoa
  3
 44. Đồ Sơn tự độc du
  4
 45. Độc Lão Tử
  8
 46. Độc Trang Tử
  2
 47. Đối tửu kỳ 4
  2
 48. Đông chí túc Dương Mai quán
  5
 49. Đông dạ văn trùng
  54
 50. Đông đình nhàn vọng
  3
 51. Đồng Lý Thập Nhất tuý ức Nguyên Cửu
  8
 52. Giang lâu vãn thiếu cảnh vật tiên kỳ ngâm ngoạn thành thiên ký Thuỷ bộ Trương Tịch viên ngoại
  5
 53. Giang Nam tống bắc khách nhân bằng ký Từ Châu huynh đệ thư
  4
 54. Giang thượng địch
  5
 55. Giang thượng ngâm Nguyên bát tuyệt cú
  3
 56. Hà đình tình vọng
  4
 57. Hà Mãn Tử
  6
 58. Hàm Đan đông chí dạ tư gia
  10
 59. Hàn khuê oán
  2
 60. Hàn thực dã vọng ngâm
  3
 61. Hàng Châu xuân vọng
  6
 62. Hạnh Viên hoa hạ tặng Lưu lang trung
  2
 63. Hậu cung oán
  2
 64. Hậu cung từ
  9
 65. Hí đáp chư thiếu niên
  2
 66. Hí đề tân tài tường vi
  6
 67. Hoạ Dương thượng thư bãi tướng hậu hạ nhật du Vĩnh An thuỷ đình, kiêm chiêu bản Tào Dương thị lang đồng hành
  6
 68. Hoạ Đỗ lục sự đề hồng diệp
  4
 69. Hoa phi hoa
  20
 70. Hoạ trúc ca
  4
 71. Hồng anh vũ (Thương Sơn lộ phùng)
  6
 72. Hương Lô phong hạ tân bốc sơn cư, thảo đường sơ thành, ngẫu đề đông bích kỳ 1
  4
 73. Hương Lô phong hạ tân bốc sơn cư, thảo đường sơ thành, ngẫu đề đông bích kỳ 4
  5
 74. Hương Sơn tị thử kỳ 2
  3
 75. Hữu mộc kỳ 7 - Lăng tiêu hoa
  6
 76. Hữu nhân dạ phỏng
  7
 77. Hỷ bãi quận
  4
 78. Khách trung nguyệt
  6
 79. Khán thái liên
  3
 80. Khốc Hoàng Phủ thất lang trung Thực
  3
 81. Khốc Lưu Đôn Chất
  2
 82. Khốc Lưu thượng thư Mộng Đắc kỳ 1
  4
 83. Khốc Lưu thượng thư Mộng Đắc kỳ 2
  4
 84. Khúc giang hữu cảm
  2
 85. Khúc giang tuý hậu tặng chư thân cố
  4
 86. Khúc giang ức Nguyên Cửu
  24
 87. Khuê oán từ kỳ 1
  4
 88. Khuê oán từ kỳ 3
  10
 89. Khuyến tửu
  4
 90. Kiến Doãn Công Lượng tân thi ngẫu tặng tuyệt cú
  2
 91. Kiến Xương giang
  2
 92. Ký Ân Hiệp Luật
  4
 93. Ký Dương Vạn Châu Tứ Vọng lâu
  2
 94. Ký Tương Linh
  4
 95. Ký Vi Chi kỳ 1
  6
 96. Ký Vi Chi kỳ 2
  2
 97. Ký Vi Chi kỳ 3
  2
 98. Lạc Dương tảo xuân
  3
 99. Lam Kiều dịch kiến Nguyên Cửu thi
  5
 100. Lãm Lư Tử Mông thị ngự cựu thi, đa dữ Vi Chi xướng hoạ, cảm kim thương tích, nhân tặng Tử Mông, đề ư quyển hậu
  2
 101. Lãng đào sa kỳ 1
  3
 102. Lãng đào sa kỳ 2
  4
 103. Lãng đào sa kỳ 3
  3
 104. Lãng đào sa kỳ 4
  8
 105. Lãng đào sa kỳ 5
  3
 106. Lãng đào sa kỳ 6
  3
 107. Lâm Đô dịch đáp Mộng Đắc
  2
 108. Lâm giang tống Hạ Chiêm
  16
 109. Lĩnh thượng vân
  2
 110. Luy tuấn
  6
 111. Lưỡng chu các
  4
 112. Lý Bạch mộ
  6
 113. Lý đô uý cổ kiếm
  3
 114. Mại thán ông
  4
 115. Mộ giang ngâm
  8
 116. Mộ lập
  6
 117. Nam Phố biệt
  5
 118. Nguỵ vương đê
  3
 119. Nhàn cư
  3
 120. Nhàn tịch
  8
 121. Nhân định
  3
 122. Nhuận cửu nguyệt cửu nhật độc ẩm
  3
 123. Phóng lữ nhạn
  4
 124. Phóng ngôn kỳ 1
  3
 125. Phóng ngôn kỳ 3
  3
 126. Phong vũ vãn bạc
  4
 127. Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt
  15
 128. Phú đắc thính biên hồng
  9
 129. Phủ tây trì
  2
 130. Quan du ngư
  2
 131. Quan ngải mạch
  5
 132. Quan ngưu
  3
 133. Sinh ly biệt
  6
 134. Sơn giá cô
  4
 135. Sơn hạ túc
  11
 136. Tam niên biệt
  8
 137. Tảo thu độc dạ
  26
 138. Tặng Dương bí thư Cự Nguyên
  4
 139. Tặng nội (I)
  6
 140. Tặng nội (II)
  3
 141. Tặng Quan Miến Miến
  4
 142. Tặng Tiết Đào
  4
 143. Tặng Vương sơn nhân
  4
 144. Tầm Dương xuân (Nguyên Hoà thập nhị niên tác) kỳ 1: Xuân sinh
  4
 145. Tầm Dương xuân (Nguyên Hoà thập nhị niên tác) kỳ 2: Xuân lai
  4
 146. Tầm Dương xuân (Nguyên Hoà thập nhị niên tác) kỳ 3: Xuân khứ
  4
 147. Tầm quách đạo sĩ bất ngộ
  4
 148. Tần Cát Liễu
  2
 149. Tân chế bố cừu
  5
 150. Tần trung ngâm kỳ 01 - Nghị hôn
  2
 151. Tần trung ngâm kỳ 02 - Trọng phú
  4
 152. Tần trung ngâm kỳ 03 - Thương trạch
  4
 153. Tần trung ngâm kỳ 04 - Thương hữu
  4
 154. Tần trung ngâm kỳ 05 - Bất trí sĩ
  2
 155. Tần trung ngâm kỳ 06 - Lập bi
  6
 156. Tần trung ngâm kỳ 07 - Khinh phì
  6
 157. Tần trung ngâm kỳ 08 - Ngũ huyền
  2
 158. Tần trung ngâm kỳ 09 - Ca vũ
  2
 159. Tần trung ngâm kỳ 10 - Mãi hoa
  4
 160. Tây Hồ lưu biệt
  3
 161. Tây hồ vãn quy hồi vọng cô sơn tự tặng chư khách
  5
 162. Tây Lương kỹ
  2
 163. Thái địa hoàng giả
  4
 164. Thái Hàng lộ
  6
 165. Thái liên khúc
  26
 166. Thất tịch
  7
 167. Thính lô quản
  3
 168. Thôn cư khổ hàn
  6
 169. Thôn dạ
  2
 170. Thu giang tống khách
  11
 171. Thu mộ giao cư thư hoài
  5
 172. Thù Mộng Đắc tỉ huyên thảo kiến tặng
  3
 173. Thu sơn
  6
 174. Thù tặng Lý Luyện Sư kiến chiêu
  3
 175. Thu tịch
  4
 176. Thu trùng
  13
 177. Thu tứ
  18
 178. Thương Sơn lộ hữu cảm
  3
 179. Thương xuân khúc
  11
 180. Tích mẫu đơn hoa kỳ 1
  7
 181. Tích mẫu đơn hoa kỳ 2
  5
 182. Tiền Đường hồ xuân hành
  5
 183. Tống Tiêu xử sĩ du kiềm nam
  3
 184. Tống Vương thập bát quy sơn ký đề Tiên Du tự
  5
 185. Trì bạn kỳ 1
  7
 186. Trì bạn kỳ 2
  4
 187. Trì thượng
  21
 188. Trúc chi từ kỳ 1
  6
 189. Trúc chi từ kỳ 2
  3
 190. Trúc chi từ kỳ 3
  3
 191. Trúc chi từ kỳ 4
  4
 192. Trùng dương tịch thượng phú bạch cúc
  10
 193. Trung thu nguyệt
  9
 194. Trường An chính nguyệt thập ngũ nhật
  7
 195. Trường hận ca
  17
 196. Trường tương tư (I)
  15
 197. Trường tương tư (II)
  5
 198. Túc Chương Đình dịch
  7
 199. Túc Huỳnh Dương
  7
 200. Túc Tử Các sơn bắc thôn
  4
 201. Tùng thanh
  5
 202. Tuý hậu cuồng ngôn, thù tặng Tiêu, Ân nhị hiệp luật
  2
 203. Tuý trung kiến Vi Chi cựu quyển hữu cảm
  4
 204. Tự Giang Lăng chi Từ Châu lộ thượng ký huynh đệ
  6
 205. Tự khuyến
  11
 206. Từ ô dạ đề
  6
 207. Tư phụ my
  14
 208. Tử vi hoa
  8
 209. Tỳ bà hành
  37
 210. Ức giang liễu
  15
 211. Ức Giang Nam kỳ 1
  8
 212. Ức Giang Nam kỳ 2
  5
 213. Ức Giang Nam kỳ 3
  4
 214. Ức Nguyên Cửu
  2
 215. Vãn thu nhàn cư kỳ 3
  4
 216. Văn dạ châm
  6
 217. Văn Dương thập nhị tân bái tỉnh lang, dao dĩ thi hạ
  4
 218. Văn khốc giả
  7
 219. Vân Cư tự cô đồng
  5
 220. Vấn Hoài thuỷ
  5
 221. Vấn hữu
  5
 222. Vấn Lưu thập cửu
  9
 223. Vi Chi chỉnh tập cựu thi cập văn bút vi bách trục, dĩ thất ngôn trường cú ký Lạc Thiên, Lạc Thiên thứ vận thù chi, dư tứ vị tận, gia vi lục vận trùng ký
  2
 224. Vịnh Vũ Hầu
  9
 225. Vọng Dịch đài
  4
 226. Vọng giang lâu thượng tác
  5
 227. Vọng nguyệt hữu cảm
  7
 228. Vũ Khâu tự lộ yến lưu biệt chư kỹ
  3
 229. Xuân đề Hoa Dương quán
  2
 230. Xuân đề hồ thượng
  12
 231. Xuân giang
  5
 232. Xuân từ
  4
 233. Y Châu
  2
 234. Yến tán
  6
 235. Yến Tử lâu kỳ 1
  6
 236. Yến Tử lâu kỳ 2
  5
 237. Yến Tử lâu kỳ 3
  4

Bạch Ngọc Thiềm (Trung Quốc)

Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư (Trung Quốc)

Bản Tịnh thiền sư (Việt Nam)

Bao Cát (Trung Quốc)

Bão Dung (Trung Quốc)

Bảo Giác thiền sư (Việt Nam)

Bảo Giám thiền sư (Việt Nam)

Bao Hà (Trung Quốc)

Bì Nhật Hưu (Trung Quốc)

Bùi Di Trực (Trung Quốc)

Bùi Địch (Trung Quốc)

Bùi Độ (Trung Quốc)

Bùi Huy Bích (Việt Nam)

Bùi Lân (Trung Quốc)

Bùi Văn Dị (Việt Nam)

Cảnh Vi (Trung Quốc)

Cao Bá Quát (Việt Nam)

 1. An Quán tảo xuân kỳ 1
  4
 2. An Quán tảo xuân kỳ 2
  4
 3. Ẩm tửu đắc chư hữu giai tác tức phục tẩu bút thư thị
  5
 4. Bạc mộ
  6
 5. Bạc mộ tư gia
  5
 6. Bạc vãn tuý quy
  5
 7. Bạc xuân giản Nguyễn Chính Tự
  4
 8. Ban Siêu đầu bút
  3
 9. Bảo Xuyên Lê ông kiến hoạ dư thi, nhân ký bách nhãn lê, phụng thứ lai vận
  3
 10. Bảo Xuyên ông nhục kiến thứ hoạ, tẩu bút thù chi
  3
 11. Bân phong đồ
  3
 12. Bất tri thuỳ thị Trích Tiên tài
  2
 13. Bệnh trung (Xuân lai tâm lực lưỡng kham tăng)
  7
 14. Bệnh trung hữu hữu trung chiêu ẩm tịch thượng tác
  4
 15. Biệt Phạm Đôn Nhân lang trung
  4
 16. Biệt Phạm lang trung
  3
 17. Bồn liên thi đáp Di Xuân thứ vận
  3
 18. Bồng Doanh đô xứng liệt tiên du
  2
 19. Cái tử
  5
 20. Cảm phú
  5
 21. Cấm sở cảm sự, túng bút ngẫu thư
  4
 22. Cấm sở cửu nguyệt trình chư hữu nhân
  4
 23. Châu Long tự ức biệt kỳ 1
  3
 24. Châu Long tự ức biệt kỳ 2
  3
 25. Chí gia
  3
 26. Chí nhật đồng Chí Đình tiểu ẩm, tẩu bút thứ vận
  3
 27. Chiết hạm tinh trực thần
  3
 28. Chiêu Quân
  4
 29. Chính nguyệt nhị thập nhất nhật di tống Thừa Thiên ngục toả cấm
  2
 30. Chinh nhân phụ
  3
 31. Chính tại thuận dân tâm
  3
 32. Chu hành há Thanh Khê nhân cố nhân ký biệt tòng du chư đệ tử
  3
 33. Chu hành nhập Hưng Yên
  3
 34. Chu trung đối nguyệt
  3
 35. Chu trung hiểu vọng phụng trình đồng chu chư quân tử
  4
 36. Chung dạ độc muộn
  3
 37. Chúng tiên đồng nhật vịnh nghê thường
  3
 38. Cúc ký bán khai, văn hữu súc mai hoa điểu giả, dĩ thi sách chi
  3
 39. Cửu nguyệt sơ thất nhật dĩ trường sự hạ Trấn Phủ ngục
  3
 40. Cửu nhật chiêu khách
  4
 41. Cửu nhật hoạ Di Xuân kiến ký thứ vận
  4
 42. Cửu toạ
  3
 43. Dạ bán nạp lương đồng Trần Ngộ Hiên, Lê Trực Hiên
  3
 44. Dạ du Bối Am động, tuý hậu chấp chúc đề bích
  5
 45. Dạ quan Thanh nhân diễn kịch trường
  5
 46. Dạ thoại thị Phan Hành Phủ
  4
 47. Dạ túc Triệu Châu kiều
  3
 48. Di đĩnh nhập Dũng Cảng
  4
 49. Di ngụ Diên Phúc tự
  4
 50. Di ngụ hí tác
  3
 51. Di Xuân dĩ bồn liên vị thu phong sở tồi hữu thi kiến ký nhân thứ kỳ vận ca dĩ hoạ chi
  3
 52. Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 1
  3
 53. Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 2
  3
 54. Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 3
  3
 55. Du Đằng giang dữ hữu nhân đăng Kim Chung tự, tuý hậu lưu đề
  5
 56. Du Hội An phùng Vị thành ca giả
  4
 57. Du mỗ cố trạch dạ thính đàn tranh
  5
 58. Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 1
  5
 59. Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 2
  6
 60. Du Quan thị viên cư khán cúc
  4
 61. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 1
  3
 62. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 2
  3
 63. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 3
  3
 64. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 4
  3
 65. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 5
  5
 66. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 6
  3
 67. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 7
  4
 68. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 8
  3
 69. Du Tiên Lữ động văn nhân đàm Thái Nguyên sơn thuỷ chi thắng, tuý hậu thành ngâm
  3
 70. Du vân
  3
 71. Dục Bàn Thạch kính
  3
 72. Dữ gia nhân tác biệt thị dạ dư bệnh chuyển phát
  5
 73. Dữ Hoàng Liên Phương ngữ cập hải ngoại sự, triếp hữu sở cảm, tẩu bút dư chi
  4
 74. Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 1
  4
 75. Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 2
  4
 76. Dữ thi hữu Phan Long Trân du Côn Sơn nhân tác Côn Sơn hành vân
  2
 77. Dương phụ hành
  10
 78. Đại cảnh môn ngoại diểu vọng trình đồng du giả
  4
 79. Đại hàn kỳ 2
  3
 80. Đại nhân ký viễn - Phú đắc “Doanh doanh lâu thượng nữ”
  3
 81. Đại vũ kỳ 1
  4
 82. Đại vũ kỳ 2
  4
 83. Đào hoa nguyên lý nhân gia
  3
 84. Đạo phùng ngã phu
  5
 85. Đáp Trần Ngộ Hiên
  4
 86. Đắc bổ hàn lâm sung biên tập vận học hỉ nhi thành phú
  3
 87. Đắc gia thư, thị nhật tác
  4
 88. Đắc Hà thành cố nhân thư thoại cập gia tình kiêm vấn cận tác
  5
 89. Đằng Châu ca giả Phú Nhi ký hữu sở dư, thư dĩ tặng chi
  5
 90. Đăng Hải Vân quan
  3
 91. Đăng Hoành Sơn
  5
 92. Đăng Khán Sơn hữu hoài
  5
 93. Đăng Long thành lãm thắng hữu cảm
  4
 94. Đặng ngự sử trạch phùng Diệp Di Xuân cộng túc
  3
 95. Đằng Vương các tự
  3
 96. Đề Đức Khê Tử u cư thứ Nguyễn Tuần Phủ tiến sĩ vận
  3
 97. Để gia
  6
 98. Để ngụ bệnh trung giản chư hữu
  3
 99. Đề Phụng Tá sứ quân hoạ lý đồ
  3
 100. Đề sát viện Bùi công “Yên Đài anh ngữ” khúc hậu
  3
 101. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 01
  3
 102. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 02
  3
 103. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 03
  3
 104. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 04
  3
 105. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 05
  3
 106. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 06
  3
 107. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 07
  3
 108. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 08
  2
 109. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 09
  3
 110. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 10
  3
 111. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 11
  3
 112. Đề Trấn Vũ miếu
  5
 113. Đề Trấn Vũ quán thạch bi
  3
 114. Đoan dương
  3
 115. Đoan ngọ
  3
 116. Đoàn Tính bình nhân lai uỷ vấn, tẩu bút đáp tặng
  3
 117. Đoàn Tính lâm hành bả tửu vi biệt, tẩu bút dữ chi
  4
 118. Độ Chế giang
  3
 119. Độ My Luân giang bạc mộ tương để Hoành Sơn hạ
  3
 120. Độc dạ (Nhật nhật duy sầu thử)
  3
 121. Độc dạ (Thành thị huyên ty địa)
  5
 122. Độc dạ cảm hoài
  4
 123. Độc dạ khiển hoài
  6
 124. Độc dạ thư hoài
  3
 125. Độc thi
  3
 126. Đối cúc Chuyết Hiên trạch đồng chư hữu phú
  3
 127. Đối vũ kỳ 1
  6
 128. Đối vũ kỳ 2
  4
 129. Đồng Bùi nhị công tử tôn thất Minh Trọng phiếm chu Đà môn mộ yết đãi nguyệt
  3
 130. Đồng Bùi nhị Minh Trọng Trà giang dạ bạc
  3
 131. Đồng Chí Đình, Minh Trọng phiếm chu du Ngũ Hành Sơn hoạ Minh Trọng thứ vận
  3
 132. Đồng Chuyết Hiên ẩm đại tuý hoa hạ mạo vũ nhi quy
  3
 133. Đồng chư hữu đăng Trấn Vũ tự chung lâu
  6
 134. Đồng Minh Trọng du Tích Sơn tự đề bích
  5
 135. Đông Pha Xích Bích du
  3
 136. Đồng Phạm Thúc Minh du Vạn An toại đăng Nam Tào sơn tự
  4
 137. Đông Tác Tuần Phủ tịch thượng ẩm
  4
 138. Đồng tử mục đường lang
  4
 139. Đông Vũ ngâm
  3
 140. Giản Nguyễn Phương Đình kỳ 1
  3
 141. Giản Nguyễn Phương Đình kỳ 2
  3
 142. Giang thượng tình vân tạp vũ vân
  2
 143. Giang thượng vọng Vệ Linh sơn
  3
 144. Hạ Châu tạp thi
  4
 145. Hạ dạ vấn bốc đồng Hành Phủ
  3
 146. Há Liêu Thành ngoại tức sự
  3
 147. Hàn dạ ngâm
  4
 148. Hàn dạ tức sự
  4
 149. Hàn vũ sảo tức dạ ngẫu kiến nguyệt hoạ Phương Đình
  3
 150. Hào thượng quan ngư
  3
 151. Hí tặng Phan sinh
  4
 152. Hiểu biệt phục hoạ Phương Đình thứ vận
  3
 153. Hiểu lũng quán phu
  4
 154. Hiểu quá Hương giang
  5
 155. Hoạ Lục Phóng Ông chính nguyệt ngũ nhật xuất du
  3
 156. Hoạ tham tán đại thần “Hành dinh thưởng cúc thập vịnh” kỳ 2
  3
 157. Hoạ Thận Tư nguyên đán thí bút thứ vận
  3
 158. Hoạ Thận Tư nhật ngọ phục đắc hoà vũ thứ vận
  2
 159. Hoạ Thận Tư xuân nhật đồng chư hữu đăng Trấn Vũ quán lâu vọng hồ kiến ký thứ vận
  2
 160. Hoạ Thúc Minh lưu biệt Duẫn Trai chi tác kiêm thứ kỳ vận
  3
 161. Hoạ Uy Viễn “Thất thập tự thọ”
  4
 162. Hoành Sơn quan
  4
 163. Hoành Sơn vọng hải ca
  4
 164. Huyền Không động đắc không tự
  3
 165. Hương giang tạp vịnh
  3
 166. Kê dưỡng áp
  3
 167. Khách lộ cảm hoài
  3
 168. Khách trung tảo khởi
  3
 169. Khốc tử
  3
 170. Khốc vong tỷ
  3
 171. Khuê oán kỳ 1
  3
 172. Khuê oán kỳ 2
  3
 173. Khuê oán kỳ 3
  3
 174. Khuê oán kỳ 4
  3
 175. Kiến bắc nhân lai nhân thoại cố hương tiêu tức
  5
 176. Kim Khê dịch tức sự
  3
 177. Kim nhật hành
  3
 178. Kinh độc thư xứ
  3
 179. Ký hận cổ ý kỳ 1
  4
 180. Ký hận cổ ý kỳ 2
  4
 181. Ký Lê Bảo Xuyên Trấn Tây quân thứ
  3
 182. Ký Lê Hy Vĩnh kỳ 1
  3
 183. Ký Lê Hy Vĩnh kỳ 2
  3
 184. Ký Nguyễn cố hữu hồi tịch
  3
 185. Lạc hoa
  6
 186. Lạc Sơn lữ trung
  5
 187. Lan vi quân tử
  3
 188. Lập xuân hậu nhất nhật tân tình
  3
 189. Long Thành lãm thắng hữu cảm
  3
 190. Lỗ Trọng Liên nghĩa bất đế Tần
  3
 191. Lục nguyệt thập ngũ dạ nguyệt hạ tác phụng ký chư cố nhân
  3
 192. Lưu biệt Hoàng Liên Phương
  3
 193. Mộ kiều quy nữ
  5
 194. Nhị thập tam dạ khán nguyệt hoạ Phan Hành Phủ kỳ 1
  4
 195. Ninh Bình đạo trung
  5
 196. Phế tỉnh
  3
 197. Phó Nam cung, xuất giao môn biệt chư đệ tử
  6
 198. Quá Dục Thuý sơn
  9
 199. Quá Quảng Trị tỉnh
  3
 200. Quá Thiên Quang tự, thương Lê triều cố cung
  3
 201. Quan chẩn
  3
 202. Sơ đầu
  6
 203. Tài mai
  5
 204. Thanh minh nhật cảm tác, hoạ Trần Ngộ Hiên
  3
 205. Thanh Trì phiếm chu nam hạ
  4
 206. Thập ngũ dạ đại phong
  4
 207. Thôn cư vãn cảnh
  3
 208. Tiếp nội thư tín ký hàn y bút điều sổ sự
  3
 209. Trào chiết tý Phật
  4
 210. Trần Ngộ Hiên nhục hữu sở thị tẩu bút hoạ chi
  3
 211. Trệ vũ chung dạ cảm tác
  6
 212. Tự quân chi xuất hĩ
  4
 213. Tức sự
  4
 214. Vãn du Sài Sơn, vũ hậu đăng sơn đề bích kỳ 4
  3
 215. Vấn hà mô
  3
 216. Vị minh tiểu kệ đồng Phan sinh dạ toạ
  4
 217. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 1
  3
 218. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 2
  3
 219. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 3
  3
 220. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 4
  3
 221. Viên trung thảo
  4
 222. Vịnh cù dục
  5
 223. Vịnh Hạng Vũ đầu
  3
 224. Vịnh Tản Viên sơn
  3
 225. Vịnh Thanh Hoá miêu tử sơn
  4
 226. Vọng Phu thạch
  4
 227. Xuân dạ độc thư
  4
 228. Xuất tái
  3

Cao Biền (Trung Quốc)

Cao Thị Ngọc Anh (Việt Nam)

Cao Thích (Trung Quốc)

Cao Thiềm (Trung Quốc)

Cát Nha Nhi (Trung Quốc)

Cát Nhất Long (Trung Quốc)

Cát sư lão (Trung Quốc)

Chân Không thiền sư (Việt Nam)

Chí An thiền sư (Trung Quốc)

Chí Cần thiền sư (Trung Quốc)

Chu Đường Anh (Việt Nam)

Chu Hối (Trung Quốc)

Chu Hy (Trung Quốc)

Chu Khánh Dư (Trung Quốc)

Chu Khắc Nhượng (Việt Nam)

Chu Loan (Trung Quốc)

Chu Mạnh Trinh (Việt Nam)

Chu Phác (Trung Quốc)

Chu Phần (Trung Quốc)

Chu Phóng (Trung Quốc)

Chu Thục Chân (Trung Quốc)

Chu Văn An (Việt Nam)

Chử Tái (Trung Quốc)

Chương Hiếu Tiêu (Trung Quốc)

Chương Kiệt (Trung Quốc)

Cố Huống (Trung Quốc)

Cứu Chỉ thiền sư (Việt Nam)

Diệc Vi (Trung Quốc)

Diệp Thái (Trung Quốc)

Diệp Thiệu Ông (Trung Quốc)

Diêu Hợp (Trung Quốc)

Diêu Nguyệt Hoa (Trung Quốc)

Diệu Tổng (Trung Quốc)

Doãn Ân Phủ (Việt Nam)

Doãn Hành (Việt Nam)

Doãn Mậu (Trung Quốc)

Doãn Uẩn (Việt Nam)

Dương Bị (Trung Quốc)

Dương Cự Nguyên (Trung Quốc)

Dương Lăng (Trung Quốc)

Dương Ngọc Hoàn (Trung Quốc)

Dương Quýnh (Trung Quốc)

Dương Sĩ Ngạc (Trung Quốc)

Đại Xả thiền sư (Việt Nam)

Đàm Hoa thiền sư (Trung Quốc)

Đạo Hạnh thiền sư (Việt Nam)

Đạo Huệ thiền sư (Việt Nam)

Đào Sư Tích (Việt Nam)

Đào Tấn (Việt Nam)

Đặng Dung (Việt Nam)

Đặng Huy Trứ (Việt Nam)

Đặng Hữu Phổ (Việt Nam)

Đặng Minh Khiêm (Việt Nam)

Đặng Thái Thân (Việt Nam)

Đậu Củng (Trung Quốc)

Đậu Lương Tân (Trung Quốc)

Đậu Mâu (Trung Quốc)

Đậu Thường (Trung Quốc)

Đinh Nhật Tân (Việt Nam)

Đoàn Huyên (Việt Nam)

Đoàn Nguyễn Tuấn (Việt Nam)

Đoàn Văn Khâm (Việt Nam)

Đỗ Huy Liêu (Việt Nam)

Đỗ Khắc Chung (Việt Nam)

Đỗ Lỗi (Trung Quốc)

Đỗ Mục (Trung Quốc)

 1. Bạc Tần Hoài
  22
 2. Bãi Chung Lăng mạc sứ thập tam niên, lai Bạc Bồn phố cảm cựu vi thi
  8
 3. Bất ẩm tặng quan kỹ
  6
 4. Bi Ngô Vương thành
  5
 5. Biện hà trở đống
  4
 6. Biện nhân chu hành đáp Trương Hỗ
  6
 7. Biên thượng vãn thu
  5
 8. Biên thượng văn Hồ già kỳ 1
  6
 9. Biên thượng văn Hồ già kỳ 2
  5
 10. Biên thượng văn Hồ già kỳ 3
  5
 11. Bình phong tuyệt cú
  3
 12. Bồn Trì
  5
 13. Chu Pha tuyệt cú kỳ 2
  5
 14. Cung từ kỳ 1
  5
 15. Cung từ kỳ 2
  5
 16. Cửu nhật Tề sơn đăng cao
  14
 17. Du biên
  4
 18. Đại Ngô Hưng kỹ xuân sơ ký Tiết quân sự
  5
 19. Đại nhân ký viễn kỳ 1
  4
 20. Đại nhân ký viễn kỳ 2
  4
 21. Đăng Cửu Phong lâu ký Trương Hỗ
  4
 22. Đăng Lạc Du nguyên
  10
 23. Đề Dương Châu Thiền Trí tự
  3
 24. Đề Kính Ái tự lâu
  5
 25. Đề Mộc Lan miếu
  4
 26. Đề Ô giang đình
  10
 27. Đề Tề An thành lâu
  5
 28. Đề thiền viện
  5
 29. Đề thôn cư
  3
 30. Đề Thương sơn tứ hạo miếu
  3
 31. Đề Tuyên Châu Khai Nguyên tự thuỷ các, các hạ Uyển Khê, Giáp Khê cư nhân
  4
 32. Độc chước
  5
 33. Độc Hàn Đỗ tập
  4
 34. Độc liễu
  3
 35. Giang lâu
  4
 36. Giang Nam xuân
  11
 37. Giang thượng phùng hữu nhân
  7
 38. Hạnh viên
  10
 39. Hoà Lệnh Hồ thị ngự thưởng huệ thảo
  4
 40. Hoa Thanh cung
  5
 41. Hoài Ngô Trung Phùng tú tài
  3
 42. Hoài quy
  5
 43. Hữu cảm
  5
 44. Hữu ký
  4
 45. Khiển hoài
  60
 46. Khuê tình
  5
 47. Kim Cốc viên
  16
 48. Ký Dương Châu Hàn Xước phán quan
  10
 49. Ký viễn
  4
 50. Lạc Dương trường cú kỳ 1
  5
 51. Lạc Dương trường cú kỳ 2
  5
 52. Lạc Trung kỳ 1
  6
 53. Lạc Trung kỳ 2
  7
 54. Liễu tuyệt cú
  3
 55. Lữ túc
  13
 56. Nam Lăng đạo trung
  3
 57. Nam lâu dạ
  8
 58. Ngụ đề
  6
 59. Nhạn
  6
 60. Nhuận châu kỳ 1
  3
 61. Niệm tích du kỳ 1
  4
 62. Niệm tích du kỳ 2
  4
 63. Niệm tích du kỳ 3
  5
 64. Phá kính
  3
 65. Quá Cần Chính lâu
  3
 66. Quá Hoa Thanh cung kỳ 1
  10
 67. Quá Hoa Thanh cung kỳ 2
  7
 68. Quá Hoa Thanh cung kỳ 3
  7
 69. Quy gia
  12
 70. Sơ đông dạ ẩm
  5
 71. Sơn hành
  34
 72. Tàn xuân độc lai nam đình nhân ký Trương Hỗ
  5
 73. Tảo nhạn
  6
 74. Tặng biệt kỳ 1
  15
 75. Tặng biệt kỳ 2
  17
 76. Tặng liệp kỵ
  3
 77. Tề An quận hậu trì
  3
 78. Tề An quận trung ngẫu đề kỳ 1
  3
 79. Tề An quận vãn thu
  5
 80. Thán hoa
  15
 81. Thanh minh
  22
 82. Thanh trủng
  7
 83. Thẩm Hạ Hiền
  3
 84. Thu phố đồ trung
  6
 85. Thu vãn hoài Mao Sơn Thạch Hàm thôn xá
  5
 86. Thư hoài
  4
 87. Tống ẩn giả nhất tuyệt
  3
 88. Tống Lưu tú tài quy Giang Lăng
  5
 89. Tống Lý Quần Ngọc phó cử
  5
 90. Trà Sơn hạ tác
  5
 91. Trì Châu xuân tống tiền tiến sĩ Khoái Hi Dật
  5
 92. Trùng tống
  5
 93. Trường An thu vọng
  4
 94. Tự Tuyên Thành phó quan thướng kinh
  5
 95. Tương phó Ngô Hưng đăng Lạc Du nguyên
  8
 96. Tương phó Tuyên Châu lưu đề Dương Châu Thiền Trí tự
  5
 97. Văn thiền
  7
 98. Xích Bích hoài cổ
  22

Đỗ Phủ (Trung Quốc)

 1. Bạc mộ
  13
 2. Bách ưu tập hành
  10
 3. Bát trận đồ
  40
 4. Bằng Hà thập nhất thiếu phủ Ung mịch khi mộc tài
  4
 5. Bất kiến - Cận vô Lý Bạch tiêu tức
  12
 6. Bi Thanh Bản
  11
 7. Bi Trần Đào
  11
 8. Biệt Phòng thái uý mộ
  10
 9. Bồi giang phiếm chu tống Vi Ban quy kinh, đắc sơn tự
  8
 10. Cửu khách
  6
 11. Dã vọng (Tây sơn bạch tuyết Tam Thành thú)
  18
 12. Đảo y
  19
 13. Đáp Trịnh thập thất lang nhất tuyệt
  4
 14. Đắc xá đệ Quan thư, tự Trung Đô dĩ đạt Giang Lăng, kim tư mộ xuân nguyệt mạt, hợp hành đáo Quỳ Châu, bi hỉ tương kiêm, đoàn loan khả đãi, phú thi tức sự, tình hiện hồ từ
  12
 15. Đăng cao
  78
 16. Đăng lâu
  7
 17. Đồng Quan lại
  7
 18. Đường thành
  6
 19. Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 1
  7
 20. Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 2
  7
 21. Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 3
  7
 22. Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 4
  6
 23. Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 5
  8
 24. Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 6
  11
 25. Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 7
  7
 26. Giang Hán
  13
 27. Giang mai
  15
 28. Giang Nam phùng Lý Quy Niên
  13
 29. Hí vi lục tuyệt cú kỳ 1
  7
 30. Hí vi lục tuyệt cú kỳ 2
  6
 31. Hí vi lục tuyệt cú kỳ 3
  4
 32. Hí vi lục tuyệt cú kỳ 4
  4
 33. Hí vi lục tuyệt cú kỳ 5
  5
 34. Hí vi lục tuyệt cú kỳ 6
  4
 35. Hiểu vọng
  9
 36. Khách chí
  18
 37. Khúc giang đối tửu
  12
 38. Khúc giang kỳ 1
  25
 39. Khúc giang kỳ 2
  28
 40. Khuyết đề
  6
 41. Khương thôn kỳ 1
  10
 42. Khương thôn kỳ 2
  7
 43. Khương thôn kỳ 3
  7
 44. Lạc nhật
  18
 45. Lữ dạ thư hoài
  15
 46. Mao ốc vị thu phong sở phá ca
  14
 47. Nguyệt dạ
  19
 48. Nhật mộ (Ngưu dương há lai cửu)
  11
 49. Phục sầu kỳ 03
  11
 50. Phụng Tế dịch trùng tống Nghiêm công tứ vận
  7
 51. Tặng Lý Bạch (Thu lai tương cố thượng phiêu bồng)
  11
 52. Tân An lại
  7
 53. Tân hôn biệt
  9
 54. Thạch Hào lại
  14
 55. Thập thất dạ đối nguyệt
  9
 56. Thiên mạt hoài Lý Bạch
  13
 57. Thu hứng kỳ 1
  38
 58. Thu hứng kỳ 2
  10
 59. Thu hứng kỳ 3
  11
 60. Thu hứng kỳ 4
  13
 61. Thu hứng kỳ 5
  7
 62. Thu hứng kỳ 6
  7
 63. Thu hứng kỳ 7
  7
 64. Thu hứng kỳ 8
  10
 65. Thục tướng
  16
 66. Tiền xuất tái kỳ 6
  8
 67. Tình kỳ 1
  7
 68. Tinh truỵ Ngũ Trượng nguyên
  10
 69. Ức đệ kỳ 1
  11
 70. Văn quan quân thu Hà Nam, Hà Bắc
  10
 71. Vịnh hoài cổ tích kỳ 3 - Vịnh Chiêu Quân
  9
 72. Vũ Hầu miếu
  9
 73. Xuân dạ hỉ vũ
  12
 74. Xuân vọng
  21

Đỗ Quang Đình (Trung Quốc)

Đỗ Thẩm Ngôn (Trung Quốc)

Đỗ Thu Nương (Trung Quốc)

Đỗ Thường (Trung Quốc)

Đỗ Tuân Hạc (Trung Quốc)

Đỗ Tử Vi (Việt Nam)

Đỗ Xuân Cát (Việt Nam)

Độc Cô Cập (Trung Quốc)

Đới Thúc Luân (Trung Quốc)

Đức Thành thiền sư (Trung Quốc)

Đức Tông cung nhân (Trung Quốc)

Đường Ngạn Khiêm (Trung Quốc)

Đường Ôn Như (Trung Quốc)

Gia Cát Lượng (Trung Quốc)

Giả Chí (Trung Quốc)

Giả Đảo (Trung Quốc)

Gia Huyễn Ông (Trung Quốc)

Giác Hải thiền sư (Việt Nam)

Giang Thái Tần (Trung Quốc)

Giang Vi (Trung Quốc)

Hạ Tri Chương (Trung Quốc)

Hàn Dũ (Trung Quốc)

Hàn Hoằng (Trung Quốc)

Hàn Ốc (Trung Quốc)

Hàn Sơn (Trung Quốc)

Hàn Tông (Trung Quốc)

Hiện Quang thiền sư (Việt Nam)

Hoa Nhị phu nhân (Trung Quốc)

Hoài Tố thiền sư (Trung Quốc)

Hoàng Đình Kiên (Trung Quốc)

Hoàng Đức Lương (Việt Nam)

Hoàng Phủ Nhiễm (Trung Quốc)

Hoàng Sào (Trung Quốc)

Hoàng Trọng Mậu (Việt Nam)

Hoàng Văn Hoè (Việt Nam)

Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Hồ Huân Nghiệp (Việt Nam)

Hồ Quý Ly (Việt Nam)

Hồ Tằng (Trung Quốc)

Hồ Tông Thốc (Việt Nam)

Hồ U Trinh (Trung Quốc)

Hồ Xuân Hương (Việt Nam)

Hồng Tiêu (Trung Quốc)

Huệ Sinh thiền sư (Việt Nam)

Huyền Quang thiền sư (Việt Nam)

Huyền Trang (Trung Quốc)

Hứa Hồn (Trung Quốc)

Khai Nguyên cung nhân (Trung Quốc)

Khắc Cần thiền sư (Trung Quốc)

Khiếu Năng Tĩnh (Việt Nam)

Khổng Bình Trọng (Trung Quốc)

Không Lộ thiền sư (Việt Nam)

Khuông Việt thiền sư (Việt Nam)

Khuyết danh Trung Quốc (Trung Quốc)

Kiều Tri Chi (Trung Quốc)

Kim Xương Tự (Trung Quốc)

Kinh Thúc (Trung Quốc)

Kinh Triệu nữ tử (Trung Quốc)

Kỷ Quân (Trung Quốc)

La Ẩn (Trung Quốc)

Lã Bản Trung (Trung Quốc)

La Nghiệp (Trung Quốc)

Lã Ôn (Trung Quốc)

Lã Quần (Trung Quốc)

Lạc Tân Vương (Trung Quốc)

Lang Sĩ Nguyên (Trung Quốc)

Lâm Bô (Trung Quốc)

Lâm Chẩn (Trung Quốc)

Lâm Thăng (Trung Quốc)

Lâu Dĩnh (Trung Quốc)

Lê Cảnh Tuân (Việt Nam)

Lê Duy Cự (Việt Nam)

Lệ Giang Mộc tri phủ (Trung Quốc)

Lê Hữu Trác (Việt Nam)

Lê Liêm (Việt Nam)

Lê Quát (Việt Nam)

Lê Quý Đôn (Việt Nam)

Lê Quyền (Việt Nam)

Lê Thánh Tông (Việt Nam)

Lê Thị Ỷ Lan (Việt Nam)

Lê Thiếu Dĩnh (Việt Nam)

Lê Trung Đình (Việt Nam)

Lệnh Hồ Sở (Trung Quốc)

Liễu Tông Nguyên (Trung Quốc)

Liễu Trung Dung (Trung Quốc)

Linh Nhất thiền sư (Trung Quốc)

Linh Triệt thiền sư (Trung Quốc)

Lộ Đức Chương (Trung Quốc)

Lôi Chấn (Trung Quốc)

Lục Du (Trung Quốc)

Lục Quy Mông (Trung Quốc)

Lư Chiếu Lân (Trung Quốc)

Lư Đồng (Trung Quốc)

Lư Luân (Trung Quốc)

Lư Mai Pha (Trung Quốc)

Lư Soạn (Trung Quốc)

Lương Hoàng (Trung Quốc)

Lương Thế Vinh (Việt Nam)

Lưu Khắc Trang (Trung Quốc)

Lưu Phương Bình (Trung Quốc)

Lưu Quý Tôn (Trung Quốc)

Lưu Sư Thiệu (Trung Quốc)

Lưu Thường (Việt Nam)

Lưu Thương (Trung Quốc)

Lưu Tích Hư (Trung Quốc)

Lưu Trường Khanh (Trung Quốc)

Lưu Tử Vựng (Trung Quốc)

Lưu U Cầu (Trung Quốc)

Lưu Võ Tử (Trung Quốc)

Lưu Vũ Tích (Trung Quốc)

 1. A Kiều oán
  15
 2. Ẩm tửu khán mẫu đơn
  30
 3. Bát nguyệt thập ngũ dạ ngoạn nguyệt
  3
 4. Biệt Tô Châu kỳ 2
  3
 5. Dữ ca giả Hà Kham
  4
 6. Dữ ca giả Lai Gia Vinh
  2
 7. Dương liễu chi (Thanh giang nhất khúc liễu thiên điều)
  6
 8. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 1 (Tái bắc mai hoa Khương địch xuy)
  3
 9. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 2 (Nam mạch đông thành xuân tảo thì)
  5
 10. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 4 (Kim Cốc viên trung oanh loạn phi)
  2
 11. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 5 (Hoa Ngạc lâu tiền sơ chủng thì)
  2
 12. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 6 (Dượng Đế hành cung Biện Thuỷ tân)
  5
 13. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 7 (Ngự mạch thanh môn phất địa thuỳ)
  5
 14. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 8 (Thành ngoại xuân phong mãn tửu kỳ)
  3
 15. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 9 (Khinh doanh niểu nả chiếm xuân hoa)
  5
 16. Dương liễu chi tam thủ kỳ 1 (Dương Tử giang đầu yên cảnh mê)
  2
 17. Dương liễu chi tam thủ kỳ 2 (Nghinh đắc xuân quang tân đáo lai)
  2
 18. Dương liễu chi tam thủ kỳ 3 (Vu giáp Vu sơn dương liễu đa)
  2
 19. Đạp ca hành kỳ 1
  4
 20. Đạp ca hành kỳ 2
  4
 21. Đạp ca hành kỳ 3
  5
 22. Đạp ca hành kỳ 4
  5
 23. Đáp hậu thiên
  3
 24. Đáp Lạc Thiên Lâm Đô dịch kiến tặng
  2
 25. Đáp tiền thiên
  3
 26. Đăng Thanh Huy lâu
  2
 27. Đề Linh Hộ hoà thượng cố cư
  4
 28. Đê thượng hành kỳ 1
  2
 29. Đê thượng hành kỳ 2
  2
 30. Đê thượng hành kỳ 3
  3
 31. Đồng Lạc Thiên đăng Thê Linh tự tháp
  5
 32. Hán Thọ thành xuân vọng
  6
 33. Hạnh viên hoa hạ thù Lạc Thiên kiến tặng
  8
 34. Hoạ Lạc Thiên “Xuân từ”
  9
 35. Hoạ Lệnh Hồ Sở công “Biệt mẫu đơn”
  6
 36. Hoạ Nghiêm cấp sự “Văn Đường Xương quán ngọc nhị hoa hạ hữu du tiên” kỳ 1
  3
 37. Hoạ Nghiêm cấp sự “Văn Đường Xương quán ngọc nhị hoa hạ hữu du tiên” kỳ 2
  3
 38. Hoài Âm hành kỳ 4
  2
 39. Hỗn thị trung trạch mẫu đơn
  5
 40. Hột na khúc kỳ 1
  2
 41. Hột na khúc kỳ 2
  2
 42. Huyền Đô quán đào hoa
  13
 43. Hữu sở ta kỳ 1
  4
 44. Hữu sở ta kỳ 2
  3
 45. Kim Lăng ngũ đề - Đài Thành
  2
 46. Kim Lăng ngũ đề - Ô Y hạng
  28
 47. Kinh Đàn Đạo Tế cổ luỹ
  2
 48. Ký Lý tư không kỹ
  3
 49. Lạc Trung xuân mạt tống Đỗ lục sự phó Kỳ Châu
  3
 50. Lâu thượng
  2
 51. Tái du Huyền Đô quán
  10
 52. Tái thụ Liên châu chí Hành Dương thù Liễu Liễu châu tống biệt
  3
 53. Tây Tái sơn hoài cổ
  9
 54. Thị đao hoàn ca
  7
 55. Thính cựu cung trung nhạc nhân Mục thị xướng ca
  2
 56. Thu phong dẫn
  14
 57. Thù Thuỵ Châu Ngô đại phu “Dạ bạc Tương xuyên” kiến ký nhất tuyệt
  3
 58. Thu từ kỳ 1
  3
 59. Thu từ kỳ 2
  3
 60. Thưởng trà
  6
 61. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 1 (Bạch Đế thành đầu xuân thảo sinh)
  5
 62. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 2 (Sơn đào hồng hoa mãn thượng đầu)
  7
 63. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 3 (Giang thượng chu lâu tân vũ tình)
  5
 64. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 4 (Nhật xuất Tam Can xuân vụ tiêu)
  5
 65. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 5 (Lưỡng ngạn sơn hoa tự tuyết khai)
  5
 66. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 6 (Thành tây môn tiền Diễm Dự đôi)
  5
 67. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 7 (Cù Đường tào tào thập nhị than)
  6
 68. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 8 (Vu Giáp thương thương yên vũ thì)
  5
 69. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 9 (Sơn thượng tằng tằng đào lý hoa)
  5
 70. Trúc chi từ nhị thủ kỳ 1 (Dương liễu thanh thanh giang thuỷ bình)
  10
 71. Trúc chi từ nhị thủ kỳ 2 (Sở thuỷ Ba sơn giang vũ đa)
  5
 72. Trùng đáp Liễu Liễu Châu
  2
 73. Tuế dạ vịnh hoài
  7
 74. Tuý đáp Lạc Thiên
  4
 75. Vọng Động Đình
  2
 76. Vọng Phu sơn
  7
 77. Xuân nhật thư hoài, ký Đông Lạc Bạch nhị thập nhị, Dương bát nhị thứ tử
  5

Lý Bạch (Trung Quốc)

 1. Anh Vũ châu
  23
 2. Bá Lăng hành tống biệt
  5
 3. Ba nữ từ
  5
 4. Bả tửu vấn nguyệt
  13
 5. Bạch lộ tư
  16
 6. Bạch vân ca tống Lưu thập lục quy sơn
  3
 7. Bạch vi thì mộ huyện tiểu lại nhập lệnh ngoạ nội, thường khu ngưu kinh đường hạ lệnh thê nộ tương gia cật trách, Bạch cức dĩ thi tạ vân
  10
 8. Biệt Đông Lâm tự tăng
  10
 9. Biệt nội phó trưng kỳ 1
  16
 10. Biệt nội phó trưng kỳ 2
  16
 11. Biệt nội phó trưng kỳ 3
  7
 12. Bình lỗ tướng quân thê
  4
 13. Bồ tát man
  6
 14. Bồi thị lang thúc du Động Đình tuý hậu kỳ 3
  3
 15. Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 1
  7
 16. Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 2
  5
 17. Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 3
  4
 18. Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 4
  28
 19. Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 5
  5
 20. Cổ lãng nguyệt hành
  4
 21. Cổ ý
  6
 22. Cửu biệt ly
  13
 23. Cửu nguyệt thập nhật tức sự
  4
 24. Dạ bạc Ngưu Chử hoài cổ
  14
 25. Dạ há Chinh Lỗ đình
  3
 26. Dạ túc sơn tự
  12
 27. Du Thái sơn kỳ 3
  4
 28. Dữ Sử lang trung khâm thính Hoàng Hạc lâu thượng xuy địch
  22
 29. Đại tặng viễn
  4
 30. Đảo y thiên
  6
 31. Đáp Hồ Châu Ca Diệp tư mã vấn Bạch thị hà nhân
  7
 32. Đăng cao khâu nhi vọng viễn hải
  3
 33. Đăng Kim Lăng Phụng Hoàng đài
  21
 34. Đăng Tân Bình lâu
  12
 35. Đăng Thái Bạch phong
  3
 36. Đề Đông Khê công u cư
  12
 37. Đề Hứa Nghi Bình Am bích
  6
 38. Đề Uyển khê quán
  3
 39. Đinh đô hộ ca
  6
 40. Đoản ca hành
  2
 41. Đỗ Lăng tuyệt cú
  26
 42. Độc bất kiến
  7
 43. Độc lộc thiên
  2
 44. Độc toạ Kính Đình sơn
  40
 45. Đối tuyết tuý hậu tặng Vương Lịch Dương
  4
 46. Đối tửu kỳ 2
  10
 47. Đối tửu ức Hạ Giám kỳ 1
  7
 48. Đối tửu ức Hạ Giám kỳ 2
  5
 49. Đông Lỗ môn phiếm chu kỳ 1
  4
 50. Đồng Vương Xương Linh tống tộc đệ Tương quy Quế Dương (Đồng Vương Xương Linh, Thôi Quốc Phụ tống Lý Chu quy Sâm Châu) kỳ 1
  3
 51. Giang Hạ biệt Tống Chi Đễ
  6
 52. Giang thượng ngâm
  11
 53. Há Chung Nam sơn, quá Hộc Tư sơn nhân túc, trí tửu
  14
 54. Há Giang Lăng - Tảo phát Bạch Đế thành
  25
 55. Hạ nhật sơn trung
  5
 56. Hành lộ nan kỳ 1
  12
 57. Hí tặng Đỗ Phủ
  9
 58. Hiệp khách hành
  12
 59. Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng
  150
 60. Hoành giang từ kỳ 1
  10
 61. Hoành giang từ kỳ 2
  5
 62. Hoành giang từ kỳ 3
  6
 63. Hoành giang từ kỳ 4
  5
 64. Hoành giang từ kỳ 5
  9
 65. Hoành giang từ kỳ 6
  5
 66. Kết miệt tử
  9
 67. Khách trung tác
  17
 68. Khốc Triều Khanh Hành
  6
 69. Khuê tình
  9
 70. Kim Hương tống Vi bát chi Tây Kinh
  5
 71. Kim Lăng kỳ 3
  7
 72. Kinh Hạ Bì Dĩ kiều hoài Trương Tử Phòng
  9
 73. Ký Thôi thị ngự
  6
 74. Ký viễn
  20
 75. Lạc Dương mạch
  5
 76. Lao Lao đình
  26
 77. Lục thuỷ khúc
  34
 78. Mạch thượng tặng mỹ nhân
  17
 79. Mộc dục tử
  4
 80. Nam lưu Dạ Lang ký nội
  3
 81. Nga My sơn nguyệt
  15
 82. Ngọc giai oán
  63
 83. Ngô vương mỹ nhân bán tuý
  15
 84. Nguyệt hạ độc chước kỳ 1
  24
 85. Nguyệt hạ độc chước kỳ 2
  4
 86. Oán tình
  27
 87. Ô dạ đề
  16
 88. Ô thê khúc
  11
 89. Quan san nguyệt
  16
 90. Sa Khâu thành hạ ký Đỗ Phủ
  11
 91. Sơn trung dữ u nhân đối chước
  9
 92. Sơn trung vấn đáp
  36
 93. Tạ công đình
  6
 94. Tái hạ khúc kỳ 1
  11
 95. Tái hạ khúc kỳ 2
  11
 96. Tái hạ khúc kỳ 3
  7
 97. Tái hạ khúc kỳ 4
  7
 98. Tái hạ khúc kỳ 5
  16
 99. Tái hạ khúc kỳ 6
  8
 100. Tái thượng khúc kỳ 1
  8
 101. Tái thượng khúc kỳ 2
  8
 102. Tặng Mạnh Hạo Nhiên
  12
 103. Tặng nội
  14
 104. Tặng Uông Luân
  18
 105. Tầm Ung tôn sư ẩn cư
  12
 106. Thái liên khúc kỳ 1
  30
 107. Thanh bình điệu kỳ 2
  23
 108. Thanh bình điệu kỳ 3
  23
 109. Thị tòng du túc ôn tuyền cung tác
  5
 110. Thiếp bạc mệnh
  8
 111. Thính Thục tăng Tuấn đàn cầm
  13
 112. Thu há Kinh Môn
  4
 113. Thu phố ca kỳ 03
  5
 114. Thu phố ca kỳ 15
  17
 115. Thu tứ
  10
 116. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 01
  4
 117. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 02
  4
 118. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 03
  5
 119. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 04
  5
 120. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 05
  5
 121. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 06
  3
 122. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 07
  4
 123. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 08
  4
 124. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 09
  4
 125. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 10
  4
 126. Tĩnh dạ tứ
  73
 127. Tô đài lãm cổ
  34
 128. Tống Dương Sơn Nhân quy Tung Sơn
  14
 129. Tống Hạ Giám quy Tứ Minh ứng chế
  9
 130. Tống hữu nhân nhập Thục
  8
 131. Tống khách quy Ngô
  10
 132. Tống Trương xá nhân chi Giang Đông
  7
 133. Trùng ức Hạ giám
  3
 134. Trường Can hành kỳ 1
  19
 135. Trường Can hành kỳ 2
  10
 136. Trường Môn oán kỳ 1
  7
 137. Trường Môn oán kỳ 2
  7
 138. Trường tương tư kỳ 1
  34
 139. Trường tương tư kỳ 2
  11
 140. Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt hiệu thư thúc Vân
  27
 141. Tuyên thành kiến đỗ quyên hoa
  10
 142. Tư biên
  12
 143. Tử Dạ thu ca
  23
 144. Tử Dạ xuân ca
  15
 145. Tự khiển
  15
 146. Ức Đông Sơn kỳ 1
  29
 147. Ức Đông Sơn kỳ 2
  11
 148. Ức Tần Nga
  7
 149. Văn Vương Xương Linh tả thiên Long Tiêu dao hữu thử ký
  14
 150. Vi thảo đáng tác lan
  4
 151. Việt nữ từ kỳ 1
  6
 152. Việt nữ từ kỳ 2
  5
 153. Việt nữ từ kỳ 3
  11
 154. Việt nữ từ kỳ 4
  5
 155. Việt nữ từ kỳ 5
  6
 156. Việt trung lãm cổ
  17
 157. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 01
  4
 158. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 02
  4
 159. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 03
  5
 160. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 04
  4
 161. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 05
  3
 162. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 06
  3
 163. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 08
  3
 164. Vọng Lư sơn bộc bố
  32
 165. Vọng Lư sơn ngũ lão phong
  4
 166. Vọng Thiên Môn sơn
  7
 167. Xuân dạ Lạc thành văn địch
  23
 168. Xuân nhật độc chước kỳ 1
  24
 169. Xuân nhật tuý khởi ngôn chí
  14
 170. Xuân tứ
  33

Lý Cương (Trung Quốc)

Lý Diên Niên (Trung Quốc)

Lý Dục (Trung Quốc)

Lý Đoan (Trung Quốc)

Lý Đức Dụ (Trung Quốc)

Lý Gia Hựu (Trung Quốc)

Lý Hạ (Trung Quốc)

Lý Ích (Trung Quốc)

Lý Kiệu (Trung Quốc)

Lý Kỳ (I) (Trung Quốc)

Lý Ngao (Trung Quốc)

Lý Nhân Tông (Việt Nam)

Lý Quần Ngọc (Trung Quốc)

Lý Quý Lan (Trung Quốc)

Lý Tần (Trung Quốc)

Lý Thái Tổ (Việt Nam)

Lý Thái Tông (Việt Nam)

Lý Thân (Trung Quốc)

Lý Thích Chi (Trung Quốc)

Lý Thiệp (Trung Quốc)

Lý Thương Ẩn (Trung Quốc)

 1. Bản Kiều hiểu biệt
  7
 2. Bắc Tề kỳ 1
  4
 3. Bắc Tề kỳ 2
  4
 4. Bắc Thanh La
  13
 5. Bình phong
  7
 6. Cao hoa
  4
 7. Cận hoa
  7
 8. Cung từ
  9
 9. Dạ lãnh
  7
 10. Dạ vũ ký bắc
  21
 11. Dạ ý
  6
 12. Dao Trì
  7
 13. Đại tặng kỳ 1
  9
 14. Đại tặng kỳ 2
  5
 15. Đại ứng kỳ 1
  7
 16. Đăng Lạc Du nguyên
  19
 17. Điệu thương hậu phó Đông Thục tịch chí Tản Quan ngộ tuyết
  5
 18. Đoan cư
  8
 19. Đông hạ tam tuần khổ ư phong thổ mã thượng hí tác
  5
 20. Đông hoàn
  5
 21. Đông nam
  2
 22. Giả Sinh
  7
 23. Hàm Dương
  4
 24. Hán cung từ
  3
 25. Hiệu Trường Cát
  4
 26. Hoa hạ tuý
  13
 27. Hữu cảm (Phi quan Tống Ngọc hữu vi từ)
  8
 28. Hữu cảm (Trung lộ nhân tuần ngã sở trường)
  7
 29. Ký Lệnh Hồ lang trung
  5
 30. Ký Thục khách
  3
 31. Kỹ tịch ám ký tống đồng niên Độc Cô Vân chi Vũ Xương
  4
 32. Lạc hoa
  19
 33. Liễu (Giang Nam, Giang Bắc tuyết sơ tiêu)
  7
 34. Liễu (Liễu ánh giang đàm để hữu tình)
  6
 35. Liễu (Tằng trục đông phong phất vũ diên)
  6
 36. Liễu (Vị hữu kiều biên phất diện hương)
  4
 37. Long Trì
  5
 38. Lương tứ
  8
 39. Ly đình phú đắc chiết dương liễu kỳ 1
  7
 40. Ly đình phú đắc chiết dương liễu kỳ 2
  9
 41. Mã Ngôi kỳ 1
  5
 42. Mã Ngôi kỳ 2
  10
 43. Mạc Sầu
  13
 44. Mạn thành ngũ chương kỳ 1
  5
 45. Mộ thu độc du Khúc giang
  18
 46. Mộng Lệnh Hồ học sĩ
  6
 47. Mộng trạch
  6
 48. Nam triều
  4
 49. Nguyệt dạ trùng ký Tống Hoa Dương tỷ muội
  7
 50. Nguyệt tịch
  6
 51. Nhạc Dương lâu
  5
 52. Nhâm Thân nhuận thu đề tặng Ô Thước
  5
 53. Nhân dục
  5
 54. Nhật nhật
  5
 55. Nhất phiến
  5
 56. Nhật xạ
  8
 57. Nhị nguyệt nhị nhật
  7
 58. Phong vũ
  10
 59. Sở ngâm
  7
 60. Tảo khởi
  15
 61. Tặng tòng huynh Lãng Chi
  5
 62. Thiên nhai
  9
 63. Thường Nga
  11
 64. Tịch Dương lâu
  8
 65. Tự huống
  5
 66. Ức mai
  8
 67. Ức Trụ Nhất sư
  5
 68. Vị hữu
  9
 69. Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan)
  56
 70. Vô đề tứ thủ kỳ 1 (Lai thị không ngôn khứ tuyệt tung)
  11
 71. Xuân tiêu tự khiển
  6

Lý Trĩ (Trung Quốc)

Lý Xương Phù (Trung Quốc)

Mã Chân thê (Trung Quốc)

Mạc Ký (Việt Nam)

Mai Nghiêu Thần (Trung Quốc)

Mãn Giác thiền sư (Việt Nam)

Mạnh Đại Võ (Trung Quốc)

Mạnh Giao (Trung Quốc)

Mạnh Hạo Nhiên (Trung Quốc)

Mạnh Vân Khanh (Trung Quốc)

Minh Trí thiền sư (Việt Nam)

Mục Tu (Trung Quốc)

Nam Trân (Việt Nam)

Nghiêm Duy (Trung Quốc)

Nghiêm Vũ (I) (Trung Quốc)

Ngộ Ấn thiền sư (Việt Nam)

Ngô Dung (Trung Quốc)

Ngô Duy Tín (Trung Quốc)

Ngô Đào (Trung Quốc)

Ngô Đức Kế (Việt Nam)

Ngô Thì Nhậm (Việt Nam)

Ngô Thì Sĩ (Việt Nam)

Ngũ Đường Khuê (Trung Quốc)

Ngu Tự Lương (Trung Quốc)

Nguỵ Thu (Trung Quốc)

Nguyễn Bỉnh Khiêm (Việt Nam)

Nguyễn Cao (Việt Nam)

Nguyên Chẩn (Trung Quốc)

Nguyễn Công Giai (Việt Nam)

Nguyễn Du (Việt Nam)

 1. Á Phụ mộ
  3
 2. An Huy đạo trung
  5
 3. Âu Dương Văn Trung Công mộ
  3
 4. Bát muộn
  6
 5. Bất mị
  4
 6. Bất tiến hành
  8
 7. Biện Giả
  3
 8. Biệt Nguyễn đại lang kỳ 1
  4
 9. Biệt Nguyễn đại lang kỳ 2
  3
 10. Biệt Nguyễn đại lang kỳ 3
  5
 11. Bùi Tấn Công mộ
  3
 12. Chu hành tức sự
  5
 13. Chu Lang mộ
  3
 14. Chu phát
  4
 15. Cựu Hứa Đô
  4
 16. Dạ hành
  6
 17. Dạ toạ
  7
 18. Dao vọng Càn Hải từ
  5
 19. Dự Nhượng kiều
  3
 20. Dự Nhượng kiều chuỷ thủ hành
  3
 21. Dương Phi cố lý
  4
 22. Đại nhân hí bút
  4
 23. Đại tác cửu thú tư quy kỳ 1
  5
 24. Đại tác cửu thú tư quy kỳ 2
  4
 25. Đào Hoa dịch đạo trung kỳ 1
  3
 26. Đào Hoa dịch đạo trung kỳ 2
  4
 27. Đào Hoa đàm Lý Thanh Liên cựu tích
  3
 28. Đạo ý
  8
 29. Đăng Nhạc Dương lâu
  3
 30. Đề Đại Than Mã Phục Ba miếu
  6
 31. Đế Nghiêu miếu
  4
 32. Đề Nhị Thanh động
  5
 33. Đề Vi, Lư tập hậu
  3
 34. Điệp tử thư trung
  5
 35. Điệu khuyển
  3
 36. Điếu La Thành ca giả
  4
 37. Độ Hoài hữu cảm Hoài Âm hầu tác
  4
 38. Độ Hoài hữu cảm Văn thừa tướng
  5
 39. Độ Linh giang
  5
 40. Độ Long Vĩ giang
  10
 41. Độ Phú Nông giang cảm tác
  3
 42. Đồ trung ngẫu hứng
  3
 43. Độc Tiểu Thanh ký
  39
 44. Đối tửu
  19
 45. Đông A sơn lộ hành
  3
 46. Đông lộ
  3
 47. Đồng Lung giang
  5
 48. Đồng Lư lộ thượng dao kiến Sài Sơn
  4
 49. Đồng Tước đài
  3
 50. Giản công bộ thiêm sự Trần kỳ 1
  2
 51. Giản công bộ thiêm sự Trần kỳ 2
  3
 52. Giang đầu tản bộ kỳ 1
  3
 53. Giang đầu tản bộ kỳ 2
  3
 54. Giang đình hữu cảm
  5
 55. Giáp Thành Mã Phục Ba miếu
  5
 56. Hà Nam đạo trung khốc thử
  3
 57. Há than hỷ phú
  4
 58. Hàm Đan tức sự
  3
 59. Hán Dương vãn diểu
  4
 60. Hàn Tín giảng binh xứ
  3
 61. Hành lạc từ kỳ 1
  5
 62. Hành lạc từ kỳ 2
  6
 63. Hoạ Hải ông Đoàn Nguyễn Tuấn “Giáp Dần phụng mệnh nhập Phú Xuân đăng trình lưu biệt bắc thành chư hữu” chi tác
  4
 64. Hoàng Châu trúc lâu
  3
 65. Hoàng hà
  4
 66. Hoàng Hà trở lạo
  3
 67. Hoàng Hạc lâu
  11
 68. Hoàng Mai đạo trung
  3
 69. Hoàng Mai kiều vãn diểu
  5
 70. Hoàng Mai sơn thượng thôn
  3
 71. Hoàng Sào binh mã
  12
 72. Kê Khang cầm đài
  6
 73. Kê thị trung từ
  10
 74. Khai song
  5
 75. Khất thực
  7
 76. Khổng tước vũ
  6
 77. Kinh Kha cố lý
  3
 78. Ký giang bắc Huyền Hư tử
  5
 79. Ký Huyền Hư tử
  4
 80. Ký hữu (I)
  6
 81. Ký hữu (II)
  7
 82. Kỳ lân mộ
  4
 83. Ký mộng
  7
 84. La Phù giang thuỷ các độc toạ
  4
 85. Lam giang
  4
 86. Lạn Tương Như cố lý
  8
 87. Lạng Sơn đạo trung
  5
 88. Lạng thành đạo trung
  6
 89. Liệp
  3
 90. Liễu Hạ Huệ mộ
  3
 91. Long thành cầm giả ca
  12
 92. Lỗi Dương Đỗ Thiếu Lăng mộ kỳ 1
  5
 93. Lương Chiêu Minh thái tử phân kinh thạch đài
  5
 94. Lưu biệt cựu khế Hoàng
  4
 95. Lưu biệt Nguyễn đại lang
  4
 96. Lưu Linh mộ
  5
 97. Lý gia trại tảo phát
  3
 98. Mạc phủ tức sự
  4
 99. Mạn hứng
  11
 100. Mạn hứng kỳ 1
  6
 101. Mạn hứng kỳ 2
  6
 102. Mạnh Tử từ cổ liễu
  3
 103. Minh giang chu phát
  5
 104. Mộ xuân mạn hứng
  5
 105. Mộng đắc thái liên kỳ 1
  10
 106. Mộng đắc thái liên kỳ 2
  6
 107. Mộng đắc thái liên kỳ 3
  6
 108. Mộng đắc thái liên kỳ 4
  6
 109. Mộng đắc thái liên kỳ 5
  6
 110. My trung mạn hứng
  7
 111. Nam Quan đạo trung
  6
 112. Nễ giang khẩu hương vọng
  7
 113. Ngẫu đắc
  3
 114. Ngẫu đề
  4
 115. Ngẫu đề công quán bích kỳ 1
  6
 116. Ngẫu đề công quán bích kỳ 2
  3
 117. Ngẫu hứng
  4
 118. Ngẫu hứng kỳ 1
  3
 119. Ngẫu hứng kỳ 1
  4
 120. Ngẫu hứng kỳ 2
  4
 121. Ngẫu hứng kỳ 2
  4
 122. Ngẫu hứng kỳ 3
  3
 123. Ngẫu hứng kỳ 4
  3
 124. Ngẫu hứng kỳ 5
  3
 125. Ngẫu thư công quán bích
  4
 126. Ngoạ bệnh kỳ 1
  6
 127. Ngoạ bệnh kỳ 2
  4
 128. Ngộ gia đệ cựu ca cơ
  6
 129. Nhạc Vũ Mục mộ
  3
 130. Nhị Sơ cố lý
  3
 131. Nhiếp Khẩu đạo trung
  4
 132. Ninh Công thành
  3
 133. Ninh Minh giang chu hành
  3
 134. Phản chiêu hồn
  7
 135. Pháo đài
  3
 136. Phúc Thực Đình
  5
 137. Phượng Hoàng lộ thượng tảo hành
  5
 138. Quá Thiên Bình
  3
 139. Quản Trọng Tam Quy đài
  3
 140. Quảng Tế ký thắng
  4
 141. Quế Lâm công quán
  4
 142. Quế Lâm Cù Các Bộ
  3
 143. Quỷ Môn đạo trung
  6
 144. Quỷ Môn quan
  9
 145. Quỳnh Hải nguyên tiêu
  9
 146. Sở Bá Vương mộ kỳ 1
  3
 147. Sở Bá Vương mộ kỳ 2
  3
 148. Sở kiến hành
  4
 149. Sơ nguyệt
  6
 150. Sơ thu cảm hứng kỳ 1
  4
 151. Sơ thu cảm hứng kỳ 2
  5
 152. Sở vọng
  7
 153. Sơn cư mạn hứng
  6
 154. Sơn Đường dạ bạc
  5
 155. Sơn thôn
  6
 156. Sơn trung tức sự
  4
 157. Tái du Tam Điệp sơn
  5
 158. Tái thứ nguyên vận
  3
 159. Tam Giang khẩu đường dạ bạc
  6
 160. Tam Liệt miếu
  4
 161. Tạp ngâm (I)
  6
 162. Tạp ngâm (II)
  4
 163. Tạp ngâm kỳ 1
  5
 164. Tạp ngâm kỳ 2
  10
 165. Tạp ngâm kỳ 3
  5
 166. Tạp thi kỳ 1
  6
 167. Tạp thi kỳ 2
  5
 168. Tặng nhân
  3
 169. Tặng Thực Đình
  4
 170. Tần Cối tượng kỳ 1
  3
 171. Tần Cối tượng kỳ 2
  3
 172. Tân thu ngẫu hứng
  6
 173. Tây Hà dịch
  6
 174. Thái Bình mại ca giả
  3
 175. Thái Bình thành hạ văn xuy địch
  4
 176. Thành hạ khí mã
  4
 177. Thanh minh ngẫu hứng
  6
 178. Thanh Quyết giang vãn diểu
  4
 179. Thăng Long kỳ 1
  10
 180. Thăng Long kỳ 2
  12
 181. Thất thập nhị nghi trủng
  4
 182. Thôn dạ
  6
 183. Thu chí (I)
  6
 184. Thu chí (II)
  6
 185. Thu dạ kỳ 1
  16
 186. Thu dạ kỳ 2
  6
 187. Thu nhật ký hứng
  5
 188. Thuỷ Liên đạo trung tảo hành
  3
 189. Thương Ngô mộ vũ
  4
 190. Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 01
  3
 191. Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 02
  3
 192. Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 03
  4
 193. Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 04
  4
 194. Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 05
  4
 195. Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 06
  4
 196. Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 07
  4
 197. Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 08
  4
 198. Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 09
  8
 199. Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 10
  3
 200. Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 11
  3
 201. Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 12
  3
 202. Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 14
  10
 203. Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 15
  3
 204. Thương Ngô tức sự
  4
 205. Tỉ Can mộ
  3
 206. Tiềm Sơn đạo trung
  3
 207. Tín Dương tức sự
  8
 208. Tổ Sơn đạo trung
  3
 209. Tống Ngô Nhữ Sơn công xuất Nghệ An
  4
 210. Tống Nguyễn Sĩ Hữu nam quy
  4
 211. Tống nhân
  5
 212. Trấn Nam Quan
  6
 213. Trệ khách
  6
 214. Triệu Vũ Đế cố cảnh
  8
 215. Trở binh hành
  4
 216. Trường Sa Giả thái phó
  3
 217. Từ Châu dạ
  4
 218. Từ Châu đạo trung
  5
 219. Từ Châu đê thượng vọng
  4
 220. Tự thán kỳ 1
  7
 221. Tự thán kỳ 2
  5
 222. Tương Âm dạ
  3
 223. Tương Đàm điếu Tam Lư đại phu kỳ 1
  5
 224. Tương Đàm điếu Tam Lư đại phu kỳ 2
  5
 225. Tương giang dạ bạc
  6
 226. U cư kỳ 1
  6
 227. U cư kỳ 2
  9
 228. Ức gia huynh
  5
 229. Vãn há Đại Than, tân lạo bao trướng, chư hiểm câu thất
  4
 230. Vị Hoàng doanh
  5
 231. Vĩnh Châu Liễu Tử Hậu cố trạch
  3
 232. Vinh Khải Kỳ thập tuệ xứ
  3
 233. Vọng Phu thạch
  9
 234. Vọng Quan Âm miếu
  5
 235. Vọng Thiên Thai tự
  5
 236. Vọng Tương Sơn tự
  4
 237. Vũ Thắng quan
  5
 238. Vương thị tượng kỳ 1
  3
 239. Vương thị tượng kỳ 2
  3
 240. Xuân dạ
  12
 241. Xuân nhật ngẫu hứng
  5
 242. Xuân tiêu lữ thứ
  11
 243. Y nguyên vận ký Thanh Oai Ngô Tứ Nguyên
  3
 244. Yển Thành Nhạc Vũ Mục ban sư xứ
  3

Nguyễn Đức Đạt (Việt Nam)

Nguyễn Hành (Việt Nam)

Nguyện Học thiền sư (Việt Nam)

Nguyên Kết (Trung Quốc)

Nguyễn Khuyến (Việt Nam)

Nguyễn Lãm Thắng (Việt Nam)

Nguyễn Phi Khanh (Việt Nam)

Nguyễn Phúc Ưng Bình (Việt Nam)

Nguyễn Quang Bích (Việt Nam)

Nguyễn Sĩ Cố (Việt Nam)

Nguyễn Sưởng (Việt Nam)

Nguyễn Thiện Thuật (Việt Nam)

Nguyễn Thượng Hiền (Việt Nam)

Nguyễn Trãi (Việt Nam)

 1. Bạch Đằng hải khẩu
  14
 2. Bình Nam dạ bạc
  5
 3. Chu Công phụ Thành Vương đồ
  4
 4. Chu trung ngẫu thành (III)
  6
 5. Chu trung ngẫu thành kỳ 1
  9
 6. Chu trung ngẫu thành kỳ 2
  9
 7. Côn Sơn ca
  12
 8. Du Nam Hoa tự
  7
 9. Dục Thuý sơn
  11
 10. Đề Bá Nha cổ cầm đồ
  4
 11. Đề Bão Phúc nham
  7
 12. Đề Đông Sơn tự
  6
 13. Đề Hà hiệu uý “Bạch vân tư thân”
  5
 14. Đề Hoàng ngự sử Mai Tuyết hiên
  4
 15. Đề kiếm
  6
 16. Đề Lư thị gia phả
  5
 17. Đề Nam Hoa thiền phòng
  5
 18. Đề Ngọc Thanh quán
  7
 19. Đề sơn điểu hô nhân đồ
  3
 20. Đề Thạch Trúc oa
  5
 21. Đề Trình xử sĩ vân oa đồ
  5
 22. Đề Từ Trọng Phủ Canh Ẩn đường
  4
 23. Đề vân oa
  8
 24. Đề Yên Tử sơn Hoa Yên tự
  6
 25. Đoan ngọ nhật
  5
 26. Đồ trung ký hữu
  5
 27. Đồ trung ký Thao giang thứ sử Trình Thiêm Hiến
  5
 28. Giang hành
  9
 29. Giang Tây
  7
 30. Hạ nhật mạn thành (I)
  6
 31. Hạ nhật mạn thành (II)
  7
 32. Hạ quy Lam Sơn kỳ 1
  6
 33. Hạ quy Lam Sơn kỳ 2
  6
 34. Hạ tiệp kỳ 1
  6
 35. Hạ tiệp kỳ 2
  6
 36. Hạ tiệp kỳ 3
  6
 37. Hạ tiệp kỳ 4
  6
 38. Hải khẩu dạ bạc hữu cảm (I)
  9
 39. Hải khẩu dạ bạc hữu cảm (II)
  7
 40. Hí đề
  9
 41. Hoạ Hương tiên sinh vận giản chư đồng chí
  5
 42. Hoạ hữu nhân Yên hà ngụ hứng kỳ 1
  9
 43. Hoạ hữu nhân Yên hà ngụ hứng kỳ 2
  5
 44. Hoạ hữu nhân Yên hà ngụ hứng kỳ 3
  5
 45. Hoạ Tân Trai vận
  6
 46. Khất nhân hoạ Côn Sơn đồ
  6
 47. Ký cữu Dịch Trai Trần Công
  6
 48. Ký hữu (I)
  9
 49. Ký hữu (II)
  10
 50. Lam Quan hoài cổ
  5
 51. Lâm cảng dạ bạc
  6
 52. Loạn hậu cảm tác
  7
 53. Loạn hậu đáo Côn Sơn cảm tác
  13
 54. Long Đại nham
  6
 55. Mạn hứng (I) kỳ 1
  5
 56. Mạn hứng (I) kỳ 2
  6
 57. Mạn hứng (II) kỳ 1
  6
 58. Mạn hứng (II) kỳ 2
  5
 59. Mạn hứng (II) kỳ 3
  6
 60. Mạn thành (I) kỳ 1
  4
 61. Mạn thành (I) kỳ 2
  4
 62. Mạn thành (II)
  4
 63. Mộ xuân tức sự
  12
 64. Mộng sơn trung
  9
 65. Ngẫu thành (I)
  6
 66. Ngẫu thành (II)
  9
 67. Ngô Châu
  5
 68. Oan thán
  5
 69. Quá hải
  5
 70. Quá lĩnh
  8
 71. Quá Thần Phù hải khẩu
  8
 72. Quan duyệt thuỷ trận
  7
 73. Quan hải
  12
 74. Tặng hữu nhân
  13
 75. Tặng Khổng, Nhan, Mạnh tam thị tử tôn giáo thụ Thái Bình
  4
 76. Tầm Châu
  7
 77. Thái Thạch hoài cổ
  8
 78. Thanh minh
  11
 79. Thần Phù hải khẩu
  8
 80. Thiều Châu Văn Hiến miếu
  5
 81. Thính vũ
  18
 82. Thôn xá thu châm
  9
 83. Thu dạ dữ Hoàng Giang Nguyễn Nhược Thuỷ đồng phú
  6
 84. Thu dạ khách cảm (I)
  8
 85. Thu dạ khách cảm (II)
  8
 86. Thù hữu nhân kiến ký
  5
 87. Thu nguyệt ngẫu thành
  10
 88. Thu nhật ngẫu thành
  8
 89. Thứ Cúc Pha tặng thi
  7
 90. Thứ vận Hoàng môn thị lang Nguyễn Cúc Pha hạ tân cư thành
  5
 91. Thứ vận Trần thượng thư đề Nguyễn bố chánh thảo đường
  6
 92. Thượng nguyên hộ giá chu trung tác
  6
 93. Tiên Du tự
  8
 94. Tĩnh Yên vãn lập
  5
 95. Tống tăng Đạo Khiêm quy sơn
  6
 96. Tức hứng
  8
 97. Tức sự
  7
 98. Vãn hứng
  11
 99. Vãn lập
  7
 100. Vân Đồn
  7
 101. Vọng Doanh
  7

Nguyễn Trung Ngạn (Việt Nam)

Nguyễn Trường Tộ (Việt Nam)

Nguyễn Tử Thành (Việt Nam)

Nguyễn Ức (Việt Nam)

Nguyễn Văn Siêu (Việt Nam)

Ngư Huyền Cơ (Trung Quốc)

Nhạc Phi (Trung Quốc)

Nhiếp Di Trung (Trung Quốc)

Nhung Dục (Trung Quốc)

Như Bản thiền sư (Trung Quốc)

Như Ý trung nữ tử (Trung Quốc)

Ôn Đình Quân (Trung Quốc)

Ông Quyển (Trung Quốc)

Phạm Bành (Việt Nam)

Phạm Đình Hổ (Việt Nam)

Phạm Nguyễn Du (Việt Nam)

 1. Chí Hương Cần dạ ngũ khởi tuần hà thời lậu hạ tứ cổ minh nguyệt tại thiên mệnh tòng giả dĩ hoả thiêu san mãn lưu thông hồng, hý đắc
  2
 2. Chu bạc kinh vi trung lưu ngộ đại phong vũ
  2
 3. Chu chí Vĩnh thị tân thứ phát hồi thành nhất luật
  2
 4. Chu đáo Lang Trại thứ địa đầu chính tiếp tiên thê phụ mẫu gia trạch nhập tiếp nhạc phụ, kiến hữu bất bình chi sắc quy thuyền ngâm sổ cú
  2
 5. Chu quá Đồng Luân thuỷ kiệt vị đắc phát nhân hứng
  2
 6. Chu tại Hương Cần thuỷ hạc vị đắc tiến ngẫu hứng
  2
 7. Chu tại Kinh Tiêu đãi triều ngẫu thành
  2
 8. Dạ bán chẩm quan thuỵ bán ngẫu đắc
  2
 9. Dạ phiếm đối nguyệt
  2
 10. Dạ phiếm ngẫu đắc
  2
 11. Dạ trú Đồng Luân bất mị ngẫu thành
  2
 12. Đề minh tinh hậu diện nhất tuyệt
  2
 13. Ngũ nguyệt sơ nhất ngộ tái sóc chúc văn
  2
 14. Nhị đệ Cẩn đẳng tự hương lai ngôn lão mẫu bình ninh hỷ đắc
  2
 15. Ô hô ca
  2
 16. Sơ bát nhật trú phiếm tức sự
  2
 17. Sơ cửu nhật ngộ vũ
  3
 18. Sơ ngũ nhật trực đoan ngọ tiết tể sinh vi lễ nhân thành tam luật kỳ 1
  2
 19. Sơ ngũ nhật trực đoan ngọ tiết tể sinh vi lễ nhân thành tam luật kỳ 2
  2
 20. Sơ ngũ nhật trực đoan ngọ tiết tể sinh vi lễ, nhân thành tam luật kỳ 3
  2
 21. Sơ thập nhật thích Dục Thuý sơn
  2
 22. Sơ tứ nhật chu tại trung lưu ngẫu đắc
  2
 23. Thần Phù tạm trú thư hoài
  2
 24. Thập nhất nhật kỷ hoài
  2
 25. Thích hữu trang tải binh quyết thuỷ bang phù ngã chu di bạc sổ trượng, hứa tiền diện thất chỉ chu, hậu diện tứ chỉ chu, ngã chu cư kỳ trung, ẩn nhiên hữu đại tướng tổng binh chi tượng hý thành nhất luật
  2
 26. Thích ngộ phong vũ hựu tác đoản luật
  2
 27. Thừa triều tiến phát quá Càn Hải môn cúng linh miếu thi nhất luật
  2
 28. Tiểu tình phát trạo
  2
 29. Tịnh hữu vãn thi kỳ 1
  2
 30. Tịnh hữu vãn thi kỳ 2
  2
 31. Tịnh hữu vãn thi kỳ 3
  2
 32. Tịnh hữu vãn thi nhất thủ
  2
 33. Tứ nguyệt sơ lục nhật phóng thuyền ngẫu đắc
  2
 34. Vị thời tiến phát thứ đông lý tạm trú ngọ phạn ngẫu dẫn kính kỳ hạm hạ nhất tu biến bạch mệnh đồng bạt chi hý thành nhất tuyệt
  2

Phạm Nhân Khanh (Việt Nam)

Phạm Phú Thứ (Việt Nam)

Phạm Quý Thích (Việt Nam)

Phạm Sư Mạnh (Việt Nam)

Phạm Thận Duật (Việt Nam)

Phạm Tông Mại (Việt Nam)

Phạm Tông Ngộ (Việt Nam)

Phạm Trọng Yêm (Trung Quốc)

Phạm Văn Nghị (Việt Nam)

Phan Đình Phùng (Việt Nam)

Phan Huy Chú (Việt Nam)

Phan Huy Ích (Việt Nam)

Phan Lãng (Trung Quốc)

Phan Thúc Trực (Việt Nam)

Phan Trường Nguyên (Việt Nam)

Pháp Loa thiền sư (Việt Nam)

Pháp Thuận thiền sư (Việt Nam)

Phổ Độ thiền sư (Trung Quốc)

Phù Thúc Hoành (Việt Nam)

Phùng Khắc Khoan (Việt Nam)

Phùng Tiểu Thanh (Trung Quốc)

Phương Cán (Trung Quốc)

Quách Chấn (Trung Quốc)

Quách Thiệu Lan (Trung Quốc)

Quán Hưu (Trung Quốc)

Quảng Nghiêm thiền sư (Việt Nam)

Sầm Tham (Trung Quốc)

Tạ Thiên Huân (Việt Nam)

Tào Đường (Trung Quốc)

Tào Nghiệp (Trung Quốc)

Tăng Củng (Trung Quốc)

Tâm Tịnh thiền sư (Việt Nam)

Tề Kỷ (Trung Quốc)

Thạch Nhu (Trung Quốc)

Thái Thuận (Việt Nam)

 1. Ẩn giả
  4
 2. Bão Phúc nham
  3
 3. Bình Hà tiểu bạc
  4
 4. Bồn Man đạo trung chinh tây thời hành
  4
 5. Chí Đại Than độ
  4
 6. Chí Linh đông nhật
  4
 7. Chiêu Quân xuất tái
  5
 8. Chinh phụ ngâm
  13
 9. Chức Nữ
  4
 10. Cúc hoa
  4
 11. Cùng thanh
  4
 12. Đăng Yên Tử sơn tự
  3
 13. Đề Chiền tân đình
  6
 14. Đề Phong Công tự
  3
 15. Đề Phổ Lại tự
  4
 16. Đề Phượng Hoàng sơn
  3
 17. Đề toán viên phường sở cư bích thượng
  8
 18. Đề Vân Tiêu am
  3
 19. Đông
  4
 20. Đông cảnh
  3
 21. Đông nhật hí đề Đoàn giảng dụ bích
  4
 22. Đông Triều tảo phát
  5
 23. Giang thôn hiểu phát
  5
 24. Giang thôn tức sự
  3
 25. Hạ cảnh
  5
 26. Hạ nhật
  4
 27. Hạ nhật khốc thử
  3
 28. Hàn Tín
  4
 29. Hạng Vũ biệt Ngu Cơ
  3
 30. Hiểu bạc Phù Thạch
  2
 31. Hiểu quá Trầm Hào hải khẩu
  3
 32. Hiểu yên
  3
 33. Hoạ Cao đãi chế xuân vận
  3
 34. Hoàng giang tức sự
  6
 35. Hương Sơn Lâm Thao xã tức sự
  3
 36. Hữu sở trào
  4
 37. Hý đại Ngô tú tài biệt nội tác
  2
 38. Hỷ vũ
  3
 39. Khánh thọ giai yến quy giản chư liêu hữu
  3
 40. La giang ngẫu thành
  3
 41. Lão kỹ ngâm
  3
 42. Lão nhạn lữ tịch
  3
 43. Lão Nhạn mộ cảnh
  3
 44. Liên ứng thí bất nhập cách tác
  3
 45. Liễu Nghị truyền thư
  4
 46. Long nhãn quả
  3
 47. Lục Châu truỵ lâu
  3
 48. Lưu đề Hải Dương giải vũ
  3
 49. Mai ảnh
  4
 50. Mai hoa
  5
 51. Mặc Động kiều
  3
 52. Muộn giang
  4
 53. Nghệ An chu trung
  3
 54. Ngu Cơ biệt Hạng Vũ
  3
 55. Ngũ hồ du
  3
 56. Nguyệt huyền y
  3
 57. Ngư địch
  5
 58. Nhạn thanh
  3
 59. Nhạn trận
  2
 60. Phát Đại Than dữ Hải Dương chư công phú biệt
  2
 61. Phong
  3
 62. Phù lưu
  2
 63. Quá Cổ Châu
  2
 64. Quá Linh giang ngẫu thành
  2
 65. Quyên thanh
  2
 66. Sơ xuân
  5
 67. Sơn thôn tức sự
  6
 68. Sùng Nghiêm tự tức cảnh
  3
 69. Tảo hành
  3
 70. Tảo khởi
  3
 71. Tân lang
  2
 72. Tân Yên vãn vọng
  2
 73. Tây hồ xuân oán
  3
 74. Thái Nguyên đạo trung
  2
 75. Thanh Giang giao du sơn đạo
  2
 76. Thanh Hoa thành thu tịch
  2
 77. Thảo
  4
 78. Thảo sắc
  2
 79. Thần Phù ngộ vũ
  2
 80. Thi trái
  2
 81. Thu dạ
  5
 82. Thu dạ khách xá
  3
 83. Thu dạ túc Kim Phong trực lư
  2
 84. Thu dạ tức sự
  3
 85. Thu huỳnh
  2
 86. Thu khuê
  3
 87. Thu nhật thướng Đông Triều sơn tự
  2
 88. Thuận An xuân vọng
  2
 89. Thuận Hoá thành tức sự
  3
 90. Thương xuân
  4
 91. Tiễn Ngô kiểm thảo quy Gia Lâm
  2
 92. Tiễn Thiên Trường vệ uý hồi hương
  2
 93. Tiễn thừa chỉ Vũ tiên sinh hồi hương
  2
 94. Toán viên tự thuật
  2
 95. Tống biệt
  3
 96. Tống Đỗ Minh Phủ
  3
 97. Trào chiết tý phật kỳ 1
  2
 98. Trào chiết tý phật kỳ 2
  2
 99. Triều thoái
  2
 100. Trường An thu dạ
  3
 101. Trường An xuân mộ
  5
 102. Tử quy chi thượng nguyệt tam canh
  4
 103. Tư quy kiến bức thuật tình Hải Dương Phạm Tham nghị công
  2
 104. Tư thân
  2
 105. Vãn chí Triều Tân cảm thành
  3
 106. Văn ca
  2
 107. Vọng bạch vân
  5
 108. Vọng Dục Thuý sơn
  2
 109. Vọng Phu sơn
  3
 110. Xuân cảm
  3
 111. Xuân dạ
  3
 112. Xuân hiểu
  2
 113. Xuân mộ
  7
 114. Xuân nhật
  2
 115. Xuân nhật tức sự
  2
 116. Xuân vãn
  4
 117. Xuân yên hiểu vọng
  4

Thái thượng ẩn giả (Trung Quốc)

Thái Xác (Trung Quốc)

Thẩm Thuyên Kỳ (Trung Quốc)

Thần Tán thiền sư (Trung Quốc)

Thi Kiên Ngô (Trung Quốc)

Thiên Bảo cung nhân (Trung Quốc)

Thiệu Ung (Trung Quốc)

Thôi Đạo Dung (Trung Quốc)

Thôi Đồ (Trung Quốc)

Thôi Hiệu (Trung Quốc)

Thôi Hộ (Trung Quốc)

Thôi Huệ Đồng (Trung Quốc)

Thôi Lỗ (Trung Quốc)

Thôi Mẫn Đồng (Trung Quốc)

Thôi Quốc Phụ (Trung Quốc)

Thôi Thực (Trung Quốc)

Thôi Tử Vân (Trung Quốc)

Thuần Chân thiền sư (Việt Nam)

Thường Chiếu thiền sư (Việt Nam)

Thường Kiến (Trung Quốc)

Thượng Quan Nghi (Trung Quốc)

Tiền Khởi (Trung Quốc)

Tiết Đào (Trung Quốc)

Tiết Oánh (Trung Quốc)

Tiết Phùng (Trung Quốc)

Tiết Tắc (Trung Quốc)

Tiêu Diễn (Trung Quốc)

Tiêu Lập Chi (Trung Quốc)

Tịnh Giới thiền sư (Việt Nam)

Tô Thức (Trung Quốc)

Tổ Vịnh (Trung Quốc)

Tôn Nguyên Yến (Trung Quốc)

Tôn Thất Thuyết (Việt Nam)

Tông Bản thiền sư (Trung Quốc)

Tống Chi Vấn (Trung Quốc)

Tống Duy Tân (Việt Nam)

Trần Anh Tông (Việt Nam)

Trần Bích San (Việt Nam)

Trần Cảnh (Việt Nam)

Trần Công Cẩn (Việt Nam)

Trần Dư Nghĩa (Trung Quốc)

Trần Đạo Tái (Việt Nam)

Trần Đình Thâm (Việt Nam)

Trần Hiệu Khả (Việt Nam)

Trần Khản (Việt Nam)

Trần Khởi (Trung Quốc)

Trần Lôi (Việt Nam)

Trần Minh Tông (Việt Nam)

Trần Ngạc (Việt Nam)

Trần Nghệ Tông (Việt Nam)

Trần Ngọc Lan (Trung Quốc)

Trần Nguyên Đán (Việt Nam)

Trần Nhân Tông (Việt Nam)

Trần Quan (Việt Nam)

Trần Quang Khải (Việt Nam)

Trần Quang Triều (Việt Nam)

Trần Quốc Toại (Việt Nam)

Trần Sở Nam (Trung Quốc)

Trần Thái Tông (Việt Nam)

Trần Thánh Tông (Việt Nam)

Trần Thì Kiến (Việt Nam)

Trần Thiên Trạch (Việt Nam)

Trần Tử Ngang (Trung Quốc)

Trần Xuân Soạn (Việt Nam)

Trí Bảo thiền sư (Việt Nam)

Trí Huyền thiền sư (Việt Nam)

Trí Ngu thiền sư (Trung Quốc)

Trí Thiện thiền sư (Việt Nam)

Triệu Đông Hy (Trung Quốc)

Triệu Hỗ (Trung Quốc)

Triệu Sư Tú (Trung Quốc)

Trịnh Cốc (Trung Quốc)

Trịnh Giải (Trung Quốc)

Trịnh Tư Tiếu (Trung Quốc)

Trùng Hiển thiền sư (Trung Quốc)

Trừ Quang Hy (Trung Quốc)

Trừ Tự Tông (Trung Quốc)

Trương Bích (Trung Quốc)

Trương Cửu Linh (Trung Quốc)

Trương Du (Trung Quốc)

Trương Duyệt (Trung Quốc)

Trương Hán Siêu (Việt Nam)

Trương Hỗ (Trung Quốc)

Trương Húc (Trung Quốc)

Trương Kiều (Trung Quốc)

Trương Kính Trung (Trung Quốc)

Trương Nhược Hư (Trung Quốc)

Trương Tịch (Trung Quốc)

Trương Trọng Tố (Trung Quốc)

Trương Vị (Trung Quốc)

Tuệ Trung thượng sĩ (Việt Nam)

Tùng Thiện Vương (Việt Nam)

Tuyên Tông cung nhân Hàn thị (Trung Quốc)

Từ Huyễn (Trung Quốc)

Tư Không Đồ (Trung Quốc)

Tư Không Thự (Trung Quốc)

Tư Mã Quang (Trung Quốc)

Từ Nguyệt Anh (Trung Quốc)

Từ Ngưng (Trung Quốc)

Tưởng Duy Hàn (Trung Quốc)

Ung Dụ Chi (Trung Quốc)

Ung Đào (Trung Quốc)

Uông Nguyên Lượng (Trung Quốc)

Vạn Hạnh thiền sư (Việt Nam)

Văn Thiên Tường (Trung Quốc)

Vi Thừa Khánh (Trung Quốc)

Vi Trang (Trung Quốc)

Vi Ứng Vật (Trung Quốc)

Viên Chiếu thiền sư (Việt Nam)

Viên Học thiền sư (Việt Nam)

Viên Mai (Trung Quốc)

Viên Thành thiền sư (Việt Nam)

Võ Tắc Thiên (Trung Quốc)

Vu Lương Sử (Trung Quốc)

Vu Nghiệp (Trung Quốc)

Vũ Nguyên Hành (Trung Quốc)

Vũ Phạm Khải (Việt Nam)

Vũ Thế Trung (Việt Nam)

Vũ Tông Phan (Việt Nam)

Vũ Xương kỹ (Trung Quốc)

Vương An Thạch (Trung Quốc)

Vương Biểu (Trung Quốc)

Vương Bột (Trung Quốc)

Vương Chi Hoán (Trung Quốc)

Vương Chu (Trung Quốc)

Vương Cốc (Trung Quốc)

Vương Duy (Trung Quốc)

 1. Bạch thạch than
  4
 2. Ban tiệp dư kỳ 3
  7
 3. Biệt đệ muội
  7
 4. Chung Nam biệt nghiệp
  14
 5. Chung Nam sơn
  8
 6. Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ
  96
 7. Du Lâm ca
  4
 8. Du Lý sơn nhân sở cư nhân đề ốc bích
  6
 9. Dữ Lư viên ngoại Tượng quá Thôi xử sĩ Hưng Tông lâm đình
  14
 10. Đào Nguyên hành
  6
 11. Đáp Bùi Địch
  8
 12. Đáp Trương ngũ đệ Nhân
  9
 13. Đăng Biện Giác tự
  6
 14. Đầu Đạo Nhất sư Lan Nhược túc
  2
 15. Đề hữu nhân vân mẫu trướng tử
  6
 16. Điền viên lạc kỳ 1
  4
 17. Điền viên lạc kỳ 2
  4
 18. Điền viên lạc kỳ 3
  9
 19. Điền viên lạc kỳ 4
  7
 20. Điền viên lạc kỳ 5
  7
 21. Điền viên lạc kỳ 6
  11
 22. Điền viên lạc kỳ 7
  8
 23. Độ hà đáo Thanh Hà tác
  5
 24. Đông dạ thư hoài
  6
 25. Đông vãn đối tuyết ức Hồ cư sĩ gia
  5
 26. Hạ nhật quá Thanh Long tự yết Thao thiền sư
  6
 27. Hán giang lâm diểu
  6
 28. Hàn thực Tỵ thượng tác
  9
 29. Hí đề bàn thạch
  36
 30. Hiểu hành Ba Giáp
  4
 31. Hoạ Giả Chí xá nhân “Tảo triều Đại Minh cung” chi tác
  6
 32. Hoạ thái thường Vi chủ bạ Ôn Thang ngụ mục
  5
 33. Hoàng Phủ Nhạc Vân Khê tạp đề kỳ 1 - Điểu minh giản
  52
 34. Hoàng Phủ Nhạc Vân Khê tạp đề kỳ 5 - Bình trì
  5
 35. Hồng mẫu đơn
  9
 36. Hý tặng Trương ngũ đệ nhân
  10
 37. Khẩu hào hựu thị Bùi Địch
  5
 38. Khốc Ân Dao kỳ 1
  9
 39. Khốc Ân Dao kỳ 2
  5
 40. Khốc Mạnh Hạo Nhiên
  4
 41. Ký Sùng Phạm tăng
  5
 42. Kỳ thượng biệt Triệu Tiên Chu
  10
 43. Lạc Dương nữ nhi hành
  4
 44. Lão tướng hành
  4
 45. Lâm cao đài tống Lê thập di
  3
 46. Lũng Đầu ngâm
  2
 47. Lũng Tây hành
  2
 48. Lương Châu tái thần
  4
 49. Lưu biệt Thôi Hưng Tông
  10
 50. Lý xử sĩ sơn cư
  6
 51. Mạnh Thành ao
  14
 52. Ngẫu nhiên tác kỳ 6
  5
 53. Ngưng Bích trì
  13
 54. Quá Hương Tích tự
  17
 55. Quan lạp
  7
 56. Quy Võng Xuyên tác
  8
 57. Sơn cư thu minh
  15
 58. Sơn thù du
  6
 59. Sơn trung
  11
 60. Sơn trung ký chư đệ muội
  6
 61. Tảo thu sơn trung tác
  10
 62. Tảo xuân hành
  3
 63. Tạp thi kỳ 1
  40
 64. Tạp thi kỳ 2
  7
 65. Tạp thi kỳ 3
  4
 66. Tặng Tam Tổ Vịnh
  3
 67. Tặng Vi Mục thập bát
  5
 68. Tân di ổ
  7
 69. Tân tình dã vọng
  5
 70. Tây Thi vịnh
  48
 71. Thán bạch phát
  7
 72. Thanh Khê
  9
 73. Thiếu niên hành kỳ 1
  13
 74. Thiếu niên hành kỳ 2
  3
 75. Thiếu niên hành kỳ 3
  3
 76. Thôi cửu đệ dục vãng Nam sơn mã thượng khẩu hào dữ biệt
  3
 77. Thôi Hưng Tông tả chân vịnh
  3
 78. Thu dạ độc toạ
  13
 79. Thu dạ khúc
  54
 80. Thù Trương thiếu phủ
  14
 81. Thư sự
  5
 82. Tích vũ Võng Xuyên trang tác
  11
 83. Tòng quân hành
  4
 84. Tống Bí thư Triều Giám hoàn Nhật Bản
  4
 85. Tống biệt (Há mã ẩm quân tửu)
  57
 86. Tống biệt (Sơn trung tương tống bãi)
  17
 87. Tống Bình Đạm Nhiên phán quan
  7
 88. Tống Chu Đại nhập Tần
  7
 89. Tống Hình Quế Châu
  5
 90. Tống Kỳ Vô Tiềm lạc đệ hoàn hương
  7
 91. Tống Lý thái thú phó Thượng Lạc
  2
 92. Tống Mạnh Lục quy Tương Dương
  6
 93. Tống Trầm Tử Phúc chi Giang Đông
  5
 94. Tống Tử Châu Lý sứ quân
  5
 95. Tống Vi bình sự
  4
 96. Trúc Lý quán
  19
 97. Túc Trịnh Châu
  4
 98. Tư Thánh tự tống Cam Nhị
  5
 99. Tức phu nhân
  7
 100. Tương tư
  22
 101. Vị Thành khúc - Tống Nguyên nhị sứ An Tây
  33
 102. Y Châu ca
  8
 103. Y Hồ
  8

Vương Giá (Trung Quốc)

Vương Hà Khanh (Trung Quốc)

Vương Hàn (Trung Quốc)

Vương Kiến (Trung Quốc)

Vương Kỳ (Trung Quốc)

Vương Lệnh (Trung Quốc)

Vương Loan (Trung Quốc)

Vương Nhai (Trung Quốc)

Vương Nhược Hư (Trung Quốc)

Vương Tấn (Trung Quốc)

Vương Tích (Trung Quốc)

Vương Uẩn Tú (Trung Quốc)

Vương Vụ Thành (Việt Nam)

Vương Vũ Xứng (Trung Quốc)

Vương Xương Linh (Trung Quốc)

Y Sơn thiền sư (Việt Nam)