Hàn Tông 韓琮 tự Thành Phong 成封, người đời Đường. Ban đầu làm Tiết độ phán quan, rồi làm Trung thư xá nhân, đến đời Tuyên Tông làm Hồ Nam quan sát sử. Năm Đại Trung thứ 12 (858) bị cách chức và từ đó không ai rõ về ông.