Hoàng Phủ Nhiễm 皇甫冉 (716-769) tự Mậu Chính 茂政, người Đơn Dương, Nhuận Châu (nay là Đơn Dương, Giang Tô, Trung Quốc), tổ tiên ở Kinh Châu, Cam Túc. Ông là thi nhân đời Trung Đường, đỗ tiến sĩ năm Thiên Bảo thứ 15, từng làm chức Vô Tích uý. Đầu năm Đại Lịch ông đến Hà Nam làm trong trướng của Tiết độ sứ Vương Tấn Mạc 王縉幕, cuối cùng làm Tả thập di, Hữu bổ khuyết. Thơ ông thanh đạm, nhàn tản, đa phần là tình cảm phiêu bạc.

 

Tuyển tập chung