Sau ngàn năm có nhiều vật cổ
Nhân buổi chiều thu nọ sóng to
Tình cờ chủ giữ lại nhà
Được xem và kể chiếc bè cổ xưa.