Sầm Tham 岑參 (715-770) tổ tiên ở Nam Dương sau di cư tới Giang Lăng, dòng dõi của tể tướng Sầm Văn Bản 岑文本 (595-645), thi nhân đời Đường đại biểu cho thơ biên tái cùng với Cao Thích 高適. Tác phẩm có Sầm Gia Châu thi tập 岑嘉州詩集.

 

 1. Ba Nam chu trung
  6
 2. Bạch tuyết ca tống Vũ phán quan quy kinh
  8
 3. Cửu nhật sứ quân tịch phụng tiễn Vệ trung thừa phó Trường Thuỷ
  3
 4. Dữ Cao Thích, Tiết Cứ đăng Từ Ân tự phù đồ
  2
 5. Đăng cổ Nghiệp thành
  3
 6. Đăng Tổng Trì các
  7
 7. Đề Bình Dương quận Phần kiều biên liễu thụ
  9
 8. Đề Mục Túc phong ký gia nhân
  6
 9. Hành quân cửu nhật tư Trường An cố viên
  9
 10. Hí vấn Hoa Môn tửu gia ông
  1
 11. Hiến Phong đại phu phá Bá Tiên khải ca kỳ 1
  4
 12. Hiến Phong đại phu phá Bá Tiên khải ca kỳ 2
  3
 13. Hiến Phong đại phu phá Bá Tiên khải ca kỳ 3
  3
 14. Hiến Phong đại phu phá Bá Tiên khải ca kỳ 4
  3
 15. Hiến Phong đại phu phá Bá Tiên khải ca kỳ 5
  4
 16. Hiến Phong đại phu phá Bá Tiên khải ca kỳ 6
  3
 17. Hoả sơn vân ca tống biệt
  1
 18. Hoạ từ bộ Vương viên ngoại “Tuyết hậu tảo triều tức sự”
  4
 19. Hồ già ca tống Nhan Chân Khanh sứ phó Hà Lũng
  2
 20. Ký tả tỉnh Đỗ thập di
  5
 21. Luân Đài ca phụng tống Phong đại phu xuất sư tây chinh
  4
 22. Lương Châu quán trung dữ chư phán quan dạ tập
  2
 23. Mộ xuân Quắc Châu đông đình tống Lý Tư Mã quy Phù Phong biệt lư
  2
 24. Ngọc Quan ký Trường An Lý chủ bạ
  5
 25. Nhật một Hạ Diên tích tác
  3
 26. Nhiệt Hải hành tống Thôi thị ngự hoàn kinh
  2
 27. Phó Bắc Đình độ Lũng tư gia
  2
 28. Phó Gia Châu quá Thành Cố huyện, tầm Vĩnh An Siêu thiền sư phòng
  3
 29. Phụng hoạ trung thư xá nhân Giả Chí “Tảo triều Đại Minh cung”
  3
 30. Phùng nhập kinh sứ
  19
 31. Quá thích
  1
 32. Quá Yên Chi ký Đỗ Vị
  4
 33. Quắc Châu hậu đình tống Lý phán quan sứ phó Tấn Giáng đắc thu tự
  4
 34. Sơn phòng xuân sự kỳ 1
  2
 35. Sơn phòng xuân sự kỳ 2
  23
 36. Sứ quân tịch dạ tống Nghiêm Hà Nam phó Trường Thuỷ (đắc “thì” tự)
  5
 37. Tảo thu dữ chư tử đăng Quắc Châu tây đình quan thiếu
  1
 38. Tẩu Mã xuyên hành, phụng tống Phong đại phu tây chinh
  10
 39. Tây dịch tỉnh tức sự
  5
 40. Tây quá Vị Châu, kiến Vị thuỷ tư Tần Xuyên
  7
 41. Thanh Môn ca tống đông đài Trương phán quan
  2
 42. Thích trung tác
  12
 43. Thiểm Châu Nguyệt Thành lâu tống Tân phán quan nhập Tần
  1
 44. Thu dạ thính La sơn nhân đàn Tam Giáp lưu tuyền
  2
 45. Thù Thôi thập tam thị ngự đăng Ngọc Luỹ sơn tư cố viên kiến ký
  3
 46. Thủ thu Luân Đài
  2
 47. Thủ xuân Vị Tây giao hành, trình Lam Điền Trương Nhị chủ bạ
  2
 48. Tống Dương Viện uý Nam Hải
  5
 49. Tống Lý phó sứ phó Thích Tây quan quân
  1
 50. Tống nhân hoàn kinh
  7
 51. Triệu tướng quân ca
  2
 52. Tư Mã Tương Như cầm đài
  4
 53. Tửu Tuyền thái thú tịch thượng tuý hậu tác
  3
 54. Vãn quá Bàn Thạch tự lễ Trịnh hoà thượng
  2
 55. Vi viên ngoại gia hoa thụ ca kỳ 1
  6
 56. Vi viên ngoại gia hoa thụ ca kỳ 2
  4
 57. Vũ Uy tống Lưu phán quan phó Thích Tây hành quân
  3
 58. Vũ Uy xuân mộ, văn Vũ Văn phán quan tây sứ hoàn, dĩ đáo Tấn Xương
  2
 59. Xuân mộng
  11