Sầm Tham 岑參 (715-770) tổ tiên ở Nam Dương sau di cư tới Giang Lăng, dòng dõi của tể tướng Sầm Văn Bản 岑文本 (595-645), thi nhân đời Đường đại biểu cho thơ biên tái cùng với Cao Thích 高適. Tác phẩm có Sầm Gia Châu thi tập 岑嘉州詩集.

 

 1. Ba Nam chu trung
  7
 2. Bạch tuyết ca tống Vũ phán quan quy kinh
  9
 3. Cao Quán cốc khẩu chiêu Trịnh Hộ
  1
 4. Cửu nhật sứ quân tịch phụng tiễn Vệ trung thừa phó Trường Thuỷ
  3
 5. Dữ Cao Thích, Tiết Cứ đăng Từ Ân tự phù đồ
  2
 6. Đăng cổ Nghiệp thành
  4
 7. Đăng Tổng Trì các
  8
 8. Đề Bình Dương quận Phần kiều biên liễu thụ
  14
 9. Đề Mục Túc phong ký gia nhân
  8
 10. Đề sơn tự tăng phòng
  1
 11. Hành quân cửu nhật tư Trường An cố viên
  11
 12. Hí vấn Hoa Môn tửu gia ông
  3
 13. Hiến Phong đại phu phá Bá Tiên khải ca kỳ 1
  6
 14. Hiến Phong đại phu phá Bá Tiên khải ca kỳ 2
  5
 15. Hiến Phong đại phu phá Bá Tiên khải ca kỳ 3
  5
 16. Hiến Phong đại phu phá Bá Tiên khải ca kỳ 4
  5
 17. Hiến Phong đại phu phá Bá Tiên khải ca kỳ 5
  6
 18. Hiến Phong đại phu phá Bá Tiên khải ca kỳ 6
  5
 19. Hoả sơn vân ca tống biệt
  2
 20. Hoạ từ bộ Vương viên ngoại “Tuyết hậu tảo triều tức sự”
  5
 21. Hồ già ca tống Nhan Chân Khanh sứ phó Hà Lũng
  2
 22. Ký tả tỉnh Đỗ thập di
  5
 23. Luân Đài ca phụng tống Phong đại phu xuất sư tây chinh
  4
 24. Lương Châu quán trung dữ chư phán quan dạ tập
  2
 25. Mộ xuân Quắc Châu đông đình tống Lý Tư Mã quy Phù Phong biệt lư
  4
 26. Ngọc Quan ký Trường An Lý chủ bạ
  7
 27. Nhật một Hạ Diên tích tác
  5
 28. Nhiệt Hải hành tống Thôi thị ngự hoàn kinh
  2
 29. Phó Bắc Đình độ Lũng tư gia
  5
 30. Phó Gia Châu quá Thành Cố huyện, tầm Vĩnh An Siêu thiền sư phòng
  4
 31. Phụng hoạ trung thư xá nhân Giả Chí “Tảo triều Đại Minh cung”
  4
 32. Phùng nhập kinh sứ
  22
 33. Quá thích
  4
 34. Quá Yên Chi ký Đỗ Vị
  6
 35. Quắc Châu hậu đình tống Lý phán quan sứ phó Tấn Giáng đắc thu tự
  6
 36. Sơn phòng xuân sự kỳ 1
  4
 37. Sơn phòng xuân sự kỳ 2
  27
 38. Sứ quân tịch dạ tống Nghiêm Hà Nam phó Trường Thuỷ (đắc “thì” tự)
  7
 39. Tảo thu dữ chư tử đăng Quắc Châu tây đình quan thiếu
  1
 40. Tẩu Mã xuyên hành, phụng tống Phong đại phu tây chinh
  11
 41. Tây dịch tỉnh tức sự
  5
 42. Tây quá Vị Châu, kiến Vị thuỷ tư Tần Xuyên
  9
 43. Thanh Môn ca tống đông đài Trương phán quan
  2
 44. Thích trung tác
  12
 45. Thiểm Châu Nguyệt Thành lâu tống Tân phán quan nhập Tần
  1
 46. Thu dạ thính La sơn nhân đàn Tam Giáp lưu tuyền
  2
 47. Thù Thôi thập tam thị ngự đăng Ngọc Luỹ sơn tư cố viên kiến ký
  4
 48. Thủ thu Luân Đài
  4
 49. Thủ xuân Vị Tây giao hành, trình Lam Điền Trương Nhị chủ bạ
  3
 50. Tống Dương Viện uý Nam Hải
  6
 51. Tống Lý phó sứ phó Thích Tây quan quân
  2
 52. Tống nhân hoàn kinh
  9
 53. Triệu tướng quân ca
  3
 54. Tư Mã Tương Như cầm đài
  5
 55. Tửu Tuyền thái thú tịch thượng tuý hậu tác
  5
 56. Vãn quá Bàn Thạch tự lễ Trịnh hoà thượng
  3
 57. Vi viên ngoại gia hoa thụ ca kỳ 1
  8
 58. Vi viên ngoại gia hoa thụ ca kỳ 2
  5
 59. Vũ Uy tống Lưu phán quan phó Thích Tây hành quân
  6
 60. Vũ Uy xuân mộ, văn Vũ Văn phán quan tây sứ hoàn, dĩ đáo Tấn Xương
  4
 61. Xuân mộng
  15

Tuyển tập chung