Lòng muốn theo ra sông Hoài thuỷ
Lại tạm dừng Ngư Tử lạch con
Ngoái đầu chẳng thấy vẫn dòm
Vẫn còn ngó mãi chiều hôm mới về

tửu tận tình do tại