Mục lưu trữ những bài thơ, truyện thơ, ca dao, tục ngữ,... và những tác phẩm thi ca chưa rõ lai lịch, tác giả của Việt Nam.

 

Thơ dân gian

Thơ cổ-cận đại khuyết danh

Thơ hiện đại khuyết danh

Tuyển tập chung

Thơ dịch tác giả khác

Bạch Cư Dị (Trung Quốc)

Bùi Độ (Trung Quốc)

Cao Thích (Trung Quốc)

Dương Sĩ Ngạc (Trung Quốc)

Đỗ Mục (Trung Quốc)

Đỗ Phủ (Trung Quốc)

Giả Chí (Trung Quốc)

Giả Đảo (Trung Quốc)

Hạ Tri Chương (Trung Quốc)

Hàn Dũ (Trung Quốc)

Hàn Hoằng (Trung Quốc)

Hàn Ốc (Trung Quốc)

Hoàng Phủ Nhiễm (Trung Quốc)

Hứa Hồn (Trung Quốc)

Khâu Vi (Trung Quốc)

Kim Xương Tự (Trung Quốc)

Lạc Tân Vương (Trung Quốc)

Lâu Dĩnh (Trung Quốc)

Lệnh Hồ Sở (Trung Quốc)

Liễu Hạnh công chúa (Việt Nam)

Liễu Tông Nguyên (Trung Quốc)

Lư Chiếu Lân (Trung Quốc)

Lưu Đình Kỳ (Trung Quốc)

Lưu Trường Khanh (Trung Quốc)

Lưu Vũ Tích (Trung Quốc)

Lý Bạch (Trung Quốc)

Lý Đoan (Trung Quốc)

Lý Ích (Trung Quốc)

Lý Quần Ngọc (Trung Quốc)

Lý Tần (Trung Quốc)

Lý Thương Ẩn (Trung Quốc)

Mạnh Giao (Trung Quốc)

Mạnh Hạo Nhiên (Trung Quốc)

Nguyên Chẩn (Trung Quốc)

Nguyễn Gia Thiều (Việt Nam)

Ôn Đình Quân (Trung Quốc)

Pháp Thuận thiền sư (Việt Nam)

Quyền Đức Dư (Trung Quốc)

Sầm Tham (Trung Quốc)

Thành Thái hoàng đế (Việt Nam)

Thôi Đạo Dung (Trung Quốc)

Thôi Hộ (Trung Quốc)

Thôi Huệ Đồng (Trung Quốc)

Thôi Lỗ (Trung Quốc)

Thôi Mẫn Đồng (Trung Quốc)

Thôi Quốc Phụ (Trung Quốc)

Thường Kiến (Trung Quốc)

Tiền Hử (Trung Quốc)

Tiết Oánh (Trung Quốc)

Tiết Tắc (Trung Quốc)

Tô Huệ (Trung Quốc)

Tô Thức (Trung Quốc)

Tổ Vịnh (Trung Quốc)

Triệu Hỗ (Trung Quốc)

Trịnh Cốc (Trung Quốc)

Trừ Quang Hy (Trung Quốc)

Trương Cửu Linh (Trung Quốc)

Trương Duyệt (Trung Quốc)

Trương Hỗ (Trung Quốc)

Trương Húc (Trung Quốc)

Trương Kế (Trung Quốc)

Trương Kính Trung (Trung Quốc)

Trương Trọng Tố (Trung Quốc)

Trương Vị (Trung Quốc)

Tư Không Thự (Trung Quốc)

Tư Mã Trát (Trung Quốc)

Vi Thừa Khánh (Trung Quốc)

Vi Ứng Vật (Trung Quốc)

Vương Bột (Trung Quốc)

Vương Chi Hoán (Trung Quốc)

Vương Duy (Trung Quốc)

Vương Hàn (Trung Quốc)

Vương Kiến (Trung Quốc)

Vương Nhai (Trung Quốc)

Vương Tấn (Trung Quốc)

Vương Tích (Trung Quốc)

Vương Xương Linh (Trung Quốc)