Mồng bảy tháng hai, chàng ra đi lính,
Quan tuần, quan tỉnh, quan quản đều ưng.
Anh ra đi cờ chưng hai hàng,
Anh ra đi lính cho làng,
Bỏ ba cụm núi, bỏ nàng lại đây.
Anh ham chi tiền mỏng bạc Tây,
Anh ham chi mẫu rưỡi công điền,
Anh ra đi lính, tổ tiên ai thờ.
Phần thì vợ dại con thơ,
Ba ngày huý nhật không biết cậy nhờ cùng ai?


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973