Muốn thắng ắt thắng,
Muốn thành ắt thành.
Chúng dân đều thuận phục,
Quốc gia hưởng thái bình.
Năm năm vui giữ nghiệp,
Bảy miếu tự hiển linh.
Hiểu "thời", thông mọi "lý",
Đường hạc ngóng trời xanh.


Nguồn: Việt Nam cổ văn học sử (quyển 2), NXB Hàn Thuyên, Hà Nội, 1942
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.