Thơ văn Lý Trần tập I do Viện Văn học, thuộc Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam, thực hiện, NXB Khoa học xã hội, 1977.

 

 1. Dự đại phá Hoằng Thao chi kế (Ngô Quyền)
  3
 2. Sấm thi (Khuyết danh Việt Nam)
  1
 3. Nga nga lưỡng nga nga (Pháp Thuận thiền sư)
  7
 4. Đáp quốc vương quốc tộ chi vấn (Pháp Thuận thiền sư)
  14
 5. Tán Đằng Châu thổ thần (Khuyết danh Việt Nam)
  1
 6. Yếu thắng (Khuyết danh Việt Nam)
  1
 7. Ngọc lang quy (Khuông Việt thiền sư)
  13
 8. Thuỷ chung (Khuông Việt thiền sư)
  3
 9. Nguyên hoả (Khuông Việt thiền sư)
  9
 10. Phật pháp kỳ 1 (Khuyết danh Việt Nam)
  1
 11. Phật pháp kỳ 2 (Khuyết danh Việt Nam)
  1
 12. Ký Đỗ Ngân (Vạn Hạnh thiền sư)
  6
 13. Khuyến Lý Công Uẩn (Vạn Hạnh thiền sư)
  2
 14. Quốc tự (Vạn Hạnh thiền sư)
  4
 15. Yết bảng thị chúng (Vạn Hạnh thiền sư)
  5
 16. Thị đệ tử (Vạn Hạnh thiền sư)
  19
 17. Đại sơn (Khuyết danh Việt Nam)
  2
 18. Đại đức (Khuyết danh Việt Nam)
  1
 19. Xuất xử (Khuyết danh Việt Nam)
  1
 20. Sấm ngôn (Khuyết danh Việt Nam)
  1
 21. Chính nam (Khuyết danh Việt Nam)
  1
 22. Tây vọng (Khuyết danh Việt Nam)
  1
 23. Chính bắc (Khuyết danh Việt Nam)
  1
 24. Tức sự (Lý Thái Tổ)
  6
 25. Thiên đô chiếu (Lý Thái Tổ)
  3
 26. Chinh hoàn quá Biện khẩu, ngộ bạo phong sậu vũ, đảo vu thiên (Lý Thái Tổ)
  1
 27. Khuyến Lý Công Uẩn tức đế vị (Lý Thái Tổ)
  1
 28. Chân dữ huyễn (Định Hương thiền sư)
  7
 29. Nhật nguyệt (Thiền lão)
  3
 30. Thị chư thiền lão tham vấn thiền chỉ (Lý Thái Tông)
  12
 31. Truy tán Pháp Vân tự Tì-ni-đa-lưu-chi thiền sư (Lý Thái Tông)
  10
 32. Bình Nùng chiếu (Lý Thái Tông)
  1
 33. Đáp quần thần thỉnh tiến vị hiệu (Lý Thái Tông)
  1
 34. Xá thuế chiếu (Lý Thái Tông)
  3
 35. Tâm pháp (Cứu Chỉ thiền sư)
  7
 36. Đáp Lý Thái Tông tâm nguyện chi vấn kỳ 1 (Huệ Sinh thiền sư)
  8
 37. Đáp Lý Thái Tông tâm nguyện chi vấn kỳ 2 (Huệ Sinh thiền sư)
  7
 38. Thuỷ hoả kỳ 1 (Huệ Sinh thiền sư)
  5
 39. Thuỷ hoả kỳ 2 (Huệ Sinh thiền sư)
  7
 40. Ngộ đại hàn, vị tả hữu bách quan (Lý Thánh Tông)
  1
 41. Cố Động Thiên công chúa, vị ngục lại (Lý Thánh Tông)
  1
 42. Thị tịch (Ngộ Ấn thiền sư)
  8
 43. Tâm không (Viên Chiếu thiền sư)
  11
 44. Ký Hùng Bản thư (Lê Văn Thịnh)
  1
 45. Dữ Tống sứ tranh biện (Lê Văn Thịnh)
  1
 46. Cáo tật thị chúng (Mãn Giác thiền sư)
  17
 47. Cảm hoài (Chân Không thiền sư)
  6
 48. An Hoạch sơn Báo Ân tự bi ký (Chu Văn Thường)
  1
 49. Thị đệ tử Bản Tịch (Thuần Chân thiền sư)
  6
 50. Phạt Tống lộ bố văn (Lý Thường Kiệt)
  2
 51. Nam quốc sơn hà (Lý Thường Kiệt)
  26
 52. Thỉnh đế xuất quân thảo Lý Giác (Lý Thường Kiệt)
  2
 53. Bảo Ninh Sùng Phúc tự bi (Lý Thừa Ân)
  1
 54. Tặng Quảng Trí thiền sư (Đoàn Văn Khâm)
  7
 55. Vãn Quảng Trí thiền sư (Đoàn Văn Khâm)
  6
 56. Truy điệu Chân Không thiền sư (Đoàn Văn Khâm)
  6
 57. Đáp Từ Đạo Hạnh chân tâm chi vấn (Trí Huyền thiền sư)
  8
 58. Thất châu (Đạo Hạnh thiền sư)
  5
 59. Hữu không (Đạo Hạnh thiền sư)
  13
 60. Vấn Kiều Trí Huyền (Đạo Hạnh thiền sư)
  6
 61. Kệ thị tịch (Đạo Hạnh thiền sư)
  7
 62. Giáo trò (Đạo Hạnh thiền sư)
 63. Cộng hành (Khuyết danh Việt Nam)
  1
 64. Hữu tử tất hữu sinh (Trì Bát thiền sư)
  5
 65. Sắc không (Lê Thị Ỷ Lan)
  4
 66. Ngôn hoài (Không Lộ thiền sư)
  17
 67. Ngư nhàn (Không Lộ thiền sư)
  13
 68. Trình sư (Khuyết danh Việt Nam)
  1
 69. Truy tán Vạn Hạnh thiền sư (Lý Nhân Tông)
  11
 70. Tán Giác Hải thiền sư, Thông Huyền đạo nhân (Lý Nhân Tông)
  5
 71. Truy tán Sùng Phạm thiền sư (Lý Nhân Tông)
  4
 72. Thỉnh hoàn Vật Dương, Vật Ác nhị động biểu (Lý Nhân Tông)
  1
 73. Thảo Ma Sa động hịch (Lý Nhân Tông)
  1
 74. Lâm chung di chiếu (Lý Nhân Tông)
  1
 75. Bất giác nữ đầu bạch (Giác Hải thiền sư)
  6
 76. Thị tật (Giác Hải thiền sư)
  6
 77. Sinh tử (Giới Không thiền sư)
  5
 78. Văn chung (Viên Học thiền sư)
  8
 79. Đáp Pháp Dung sắc không, phàm thánh chi vấn (Khánh Hỷ thiền sư)
  5
 80. Thiên hạ hưng vong trị loạn chi nguyên luận (Viên Thông thiền sư)
  1
 81. Quy thanh chướng (Phan Trường Nguyên)
  6
 82. Thị đạo (Phan Trường Nguyên)
  4
 83. Nhất nhật hội chúng (Tịnh Không thiền sư)
  1
 84. Cảm hoài kỳ 1 (Bảo Giám thiền sư)
  7
 85. Cảm hoài kỳ 2 (Bảo Giám thiền sư)
  6
 86. Quy tịch (Bảo Giác thiền sư)
  7
 87. Sắc thân dữ diệu thể kỳ 1 (Đạo Huệ thiền sư)
  6
 88. Sắc thân dữ diệu thể kỳ 2 (Đạo Huệ thiền sư)
  6
 89. Đạo vô ảnh tượng (Nguyện Học thiền sư)
  7
 90. Liễu ngộ thân tâm (Nguyện Học thiền sư)
  5
 91. Thế sự (Khuyết danh Việt Nam)
  3
 92. Lâm chung chúc thái tử (Lý Anh Tông)
  1
 93. Phát đại nguyện (Bản Tịnh thiền sư)
  4
 94. Kính trung xuất hình tượng (Bản Tịnh thiền sư)
  5
 95. Nhất quỹ (Bản Tịnh thiền sư)
  4
 96. Thị thái uý Tô Hiến Thành, thái bảo Ngô Hoà Nghĩa (Trí Thiền thiền sư)
  5
 97. Đạm nhiên (Trí Thiền thiền sư)
  5
 98. Thạch mã (Đại Xả thiền sư)
  7
 99. Chân tính (Đại Xả thiền sư)
  8
 100. Ngô phụ quốc, Lê đô quan (Khuyết danh Việt Nam)
  1
 101. Tạ Đạo Huệ thiền sư (Trí Bảo thiền sư)
  5
 102. Đáp nhân “tri túc” chi vấn (Trí Bảo thiền sư)
  2
 103. Hưu hướng Như Lai (Quảng Nghiêm thiền sư)
  10
 104. Hy Di (Minh Trí thiền sư)
  6
 105. Tầm hưởng (Minh Trí thiền sư)
  8
 106. Phán tăng đồ (Đàm Dĩ Mông)
  2
 107. Gián Lý Cao Tông hiếu văn bi thiết chi thanh (Nguyễn Thường)
  1
 108. Gián Lý Cao Tông đại hưng lâu các (Khuyết danh Việt Nam)
  1
 109. Tâm (Thường Chiếu thiền sư)
  7
 110. Tâm thống thị chúng (Thường Chiếu thiền sư)
  7
 111. Ứng Minh trì dị sự (Vũ Cao)
  1
 112. Hãn tri âm (Tịnh Giới thiền sư)
  6
 113. Thị tịch (Tịnh Giới thiền sư)
  10
 114. Truy hối tiền quá chiếu (Lý Cao Tông)
  1
 115. Thành chính giác (Y Sơn thiền sư)
  5
 116. Hoá vận (Y Sơn thiền sư)
  5
 117. Ngôn chí (Y Sơn thiền sư)
  3
 118. Đáp tăng vấn (Hiện Quang thiền sư)
  7
 119. Huyễn pháp (Hiện Quang thiền sư)
  6
 120. Thỉnh đế phản giá kinh sư (Trần Tự Khánh)
  1
 121. Thảo Trần Tự Khánh chiếu (Lý Huệ Tông)
  1
 122. Thiện vị chiếu (Khuyết danh Việt Nam)
  1
 123. Nhật đăng sơn (Khuyết danh Việt Nam)
  2