預大破弘操之計

弘操一癡兒耳。將兵遠來,士卒疲弊,又聞公羨死,無內應,氣已先奪。吾眾以力待疲,破之必矣。然彼利於艦,不先為之備則勝負之形未可知也。

若使人於海門潛植大杙,銳其首,冒之以鐵,彼船隨潮漲入杙內,然後我易制。無有出此者。

 

Dự đại phá Hoằng Thao chi kế

Hoằng Thao nhất si nhi nhĩ. Tương binh viễn lai, sĩ tốt bì tệ, hựu văn Công Tiễn tử, vô nội ứng, khí dĩ tiên đoạt. Ngô chúng dĩ lực đãi bì, phá chi tất hỹ. Nhiên bỉ lợi ư hạm, bất tiên vi chi bị tắc thắng phụ chi hình vị khả tri dã.

Nhược sử nhân ư hải môn tiềm thực đại dặc, nhuệ kỳ thủ, mạo chi dĩ thiết; bỉ thuyền tuỳ triều trướng nhập dặc nội, nhiên hậu ngã dị chế. Vô hữu xuất thử giả.


Theo Đại Việt sử ký toàn thư, cuối năm 938 (Mậu Tuất), Kiều Công Tiễn cho người sang Nam Hán xin viện binh, vua Nam Hán muốn nhân dịp này thôn tính nước ta lần nữa, bèn phong con là Vạn vương Hoằng Thao làm Giao vương, đem thuỷ quân đi tiên phong, còn mình kéo đội quân hậu bị sang sau, cùng tiến đánh Ngô Quyền. Trước tình hình đó, Ngô Quyền trình bày với tướng tá mấy lời trên.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi, Trần Thị Băng Thanh

Hoằng Thao chỉ là một đứa trẻ ngốc. Đem binh từ xa đến, quân lính mỏi mệt sẵn, lại nghe tin Công Tiễn đã chết, không có ai làm nội ứng, thì khí phách đã nhụt trước rồi. Quân ta đem sức khoẻ địch với quân mỏi mệt chắc chắn là phá được. Tuy nhiên chúng có ưu thế về thuyền, nếu ta không tổ chức phòng bị trước thì xu thế được thua chưa thế nắm chắc.

Nay nếu sai người đem cọc lớn, vạt nhọn đầu, bịt sắt, đóng ngầm trước ở cửa biển; thuyền của chúng sẽ theo nước triều lên mà tiến vào trong hàng cọc; bấy giờ ta sẽ chế ngự. Không kế gì hơn kế ấy cả.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoằng Thao là đứa trẻ còn ngu.
Xa đến quân binh mỏi mệt đừ,
Công Tiễn nghe tin báo đã chết,
Có ai nội ứng được nào ru?
Chắc là khí phách còn đang nhụt.
Sức khoẻ quân ta đang phục hồi,
Mỏi mệt địch quân nay dễ phá.
Trên thuyền tuy vậy chúng ưu rồi,
Nếu không tổ chức dự phòng tốt.
Xu thế được thua đâu chắc xong.

Nay nếu sai người đem cọc lớn,
Vạt đầu, bịt sắt, đóng ngầm sông,
Xuôi theo dòng nước trước biển rộng,
Chúng sẽ theo thuyền sóng mênh mông,
Nếu tiến nước lên vào cọc đóng,
Bấy giờ ta sẽ bốn bề xông,
Triệt tiêu gọn chúng không đường thoát,
Có kế gì hơn kế ấy không?

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoằng Thao là trẻ còn ngu,
Quân binh xa đến mệt đừ hoang mang.
Nghe tin Công Tiễn đã tàn,
Có ai nội ứng được chăng bấy giờ?
Chắc là khí phách nhụt mờ,
Quân ta sức khoẻ phục hồi đang hăng.
Địch nay mỏi mệt có tăng,
Trên thuyền tuy vậy chúng đang ưu rồi,
Nếu không phòng bị tài bồi.
Được thua xu thế chắc thời khó xong.
Nay đem đóng cọc đáy sông,
Vạt đầu, bịt sắt, ngầm dòng thấy đâu,
Xuôi theo dòng nước biển sâu,
Chúng theo thuyền sóng nước trào mênh mông,
Nước lên chúng tiến vào trong,
Mắc cọc triều xuống ta công bốn bề,
Triệt tiêu gọn chúng dễ ghê,
Kế gì hơn kế ấy đề ra không?

15.00
Trả lời