Trần Tự Khánh nhóm hung đảng, quấy rối kinh sư. Thuỷ bộ đánh dồn, làm đau tông xã. Từ mùa đông trước, lửa bạo tàn càng ngụt cháy. Quân lính y hoành hành tham ngược, cướp đoạt của cải ta, đốt phá cung thất ta. Cho đến đường ngang ngõ tắt kinh thành, thảy đều hoá ra tro bụi.

Nay trẫm nhân nỗi giận của ức triệu thần dân, nhờ cậy anh linh của nhất tổ lục tông, đem cả sáu quân thân hành đánh dẹp. Hỡi các tướng soái, cùng khắp ba quân! Hãy nghe lời chiếu, dốc hết lòng thành, cho xứng ý trẫm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.