Xa xa "thiên trụ" hướng Đoài,
Đứng đầu chư tướng, gái trai hơn người.
Giàu sang quyền thế nối đời,
Quân vương trăm tuổi mệnh trời dài lâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.