Gốc cây thăm thẳm,
Ngọn cây xanh xanh.
Cây hoà đao rụng,
Mười tám hạt thành,
Đông, mặt trời mọc,
Tây, sao náu hình.
Khoảng sáu, bảy năm,
Thiên hạ thái bình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.