Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam ()
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Phạm Tú Châu (1 bài)
Tạo ngày 28/05/2020 16:24 bởi Vanachi
Nguyễn Thường 阮常 là một nhà sư sống dưới đời Lý Cao Tông (1176-1210), làm chức Tăng phó. Năm sinh mất, thân thế và sự nghiệp đều chưa rõ. Tác phẩm của ông không có thơ văn gì truyền lại, nhưng Việt sử lược còn chép lại được một lời trình bày của ông với vua Lý Cao Tông về mối quan hệ khăng khít giữa ầm nhạc và tình hình trị hay loạn của một nước.

 

Tuyển tập chung