Đạo lý đường chung hãy gắng noi,
Cất công tìm học, khá khen ai.
Mênh mông vạn phái, tìm chi mệt,
Sớm muộn Hoàng giang thánh hiện thôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.