Đỗ Thích giết Đinh Đinh,
Nhà Lê hiện thánh minh.
Cạnh tranh, nhiều kẻ chết,
Đường sá, người vắng tanh.


Nguồn: Việt sử lược, NXB Thuận Hoá, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.