Đỗ Thích giết Đinh Đinh,
Nhà Lê hiện thánh minh.
Cạnh tranh, nhiều kẻ chết,
Đường sá, người vắng tanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.