Rèn luyện thân tâm thảy sạch trong,
Thông xanh sừng sững trước sân không.
Có người tới hỏi không vương pháp,
Thân tựa bình phong chiếc bóng lồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.