Tôi là kẻ ít đức, lạm ở trên muôn dân, nơm nớp lo sợ, như sắp sa xuống vực sâu, không dám cậy quân mạnh mà đi đánh dẹp càn. Chỉ vì người châu Diễn không theo giáo hoá, mặc sức làm điều hôn bạo, tàn ngược dân đen. Tội ác đầy dẫy, nay không thể không đánh.

Còn trong khi binh đao xô xát, hoặc giết oan người trung hiếu, hoặc hại lầm kẻ hiền lương, đến nổi hoàng thiên nổi giận vạch rõ lầm lỗi cho tôi, thì dù thân này có phải chết cũng không dám phàn nàn gì. Tuy nhiên, đối với sáu quân, tội đó xin dung thứ. Dám mong lòng trời soi xét.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.