Trẫm còn bé đã phải gánh vác nghiệp lớn, ở trong chốn cửu trùng sâu thẳm, không biết nỗi khó nhọc của đời sống muôn dân, lại nghe lời bọn tiểu nhân mà gây oán với người dưới. Dân đã oán than thì trẫm còn biết dựa vào ai? Nay trẫm sẽ sửa đổi lỗi lầm, cùng trăm họ bắt đầu canh tân. Ai có ruộng đất, sản nghiệp bị sung công sẽ được hoàn lại.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.