Thiên hạ đang mờ tối,
Người trung ẩn tích danh.
Trời cao hồng nhật nguyệt,
Ai chẳng lộ chân hình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.