(Chánh sứ) Thành Trạc nói: “Về phía Nam của 18 xứ Thượng Điện, Hạ Lôi, Ôn Nhuận, Anh, Dao, Vật Dương, Vật Ác, Kế Thành, Cống, Lục, Tần, Nhậm, Động, Cảnh, Tư, Kỳ, Kỷ, Huyện sẽ vạch một địa giới, xem đó là đất của bản tỉnh”.

Kẻ bồi thần tiểu tử này chỉ biết đúng mệnh thì nghe chứ không dám tranh chấp. Thế nhưng, những đất mà họ Nùng đã nộp (quý quốc) thì đều là thuộc xứ Quảng Nguyên (nước tôi).

(Ngày nay) may gặp thánh triều, muôn vàn chính sự đương được rộng mở, vậy thì còn tiếc gì mấy miếng đất cằn cỗi lam chướng ấy, mà không đem trả lại nước tôi, để làm chỗ dựa cho kẻ bề tôi bên ngoài?


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.