Ngô phụ quốc, thằng Lan,
Lê đô quan, lão Kích;
Xử vụ kiện Mạc Tích,
Chỉ khúm núm mà thôi.


Bản dịch trong "Việt sử lược".
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.