Từ bi thay Phật pháp,
Linh quang trùm cõi trời.
Muôm thần theo giáo hoá,
Ba cõi tâm sáng ngời.
Sư ta làm hiệu lệnh,
Ma quỷ thảy im hơi.
Xin theo sư thụ giới,
Giúp Phật nào riêng ai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.