Ai hộ trì Phật pháp,
Xin hãy tới vườn Kỳ.
Không phải hạt giống Phật,
Nơi khác sớm rời đi.
Bộ Kim cương khôn chép,
Dấu thiêng khó truyền ghi.
Chúng sinh đông vô hạn,
Thờ Phật thành oan phi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.