Bốn mươi năm như mộng
rũ áo bụi đường xa
còn chút vương rất mỏng
mi mắt đậm hương trà

Hơn sáu mươi năm lẻ
sách đọc nhiều như rừng
một lần nghe sấm chẻ
vỡ núi, ngát trời hương

Trở về nghe gió thở
dạt muôn kiếp vô minh
từng trang lời Nguyên Thọ
ngừng bay, chim nghe kinh

Dặm trường đi chưa mỏi
mây Từ Lực còn bay
chép kinh lời sương khói
ướp thơm nét chữ gầy.


Tháng 3/2017. Kính tặng Thầy Nguyên Thọ Thích Từ Lực bốn thập niên xuất gia.