凡讀我詩者

凡讀我詩者,
心中須護凈。
慳貪繼日廉,
諂曲登時正。
驅遣除惡業,
歸依受真性。
今日得佛身,
急急如律令。

 

Phàm độc ngã thi giả

Phàm độc ngã thi giả,
Tâm trung tu hộ tịnh.
Khan tham đoạn nhật liêm.
Siểm khúc đăng thời chính.
Khu khiển trừ ác nghiệp,
Quy y thụ chân tính.
Kim nhật đắc Phật thân,
Cấp cấp như luật lệnh.

 

Dịch nghĩa

Nói chung là khi đọc thơ ta,
Trong tâm phải giữ thanh tịnh.
Dứt bỏ tính biển lận tham lam, hàng ngày phải liêm khiết,
Ton hót, cong queo lập tức phải ngay thẳng.
Chủ động tránh làm việc ác,
Tin tưởng và tu học để nhận ra chân tính.
Hôm nay đã chứng quả Phật,
Mau mau theo như luật lệnh.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Thơ ta người muốn đọc
Phải giữ tâm thanh tịnh
Liêm khiết dứt gian tham
Thẳng ngay không siểm nịnh
Khu trừ mọi ác nghiệp
Quy y theo tự tính
Thân Phật hôm nay đắc
Mau mau như luật định


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nói cho người thơ ta muốn đọc
Trong tâm luôn giữ rất tịnh thanh
Phải liêm khiết bỏ tham lam
Cong queo lập tức đổi thành thẳng ngay
Chủ động trừ bỏ ngay nghiệp ác
Tin theo tu nhận được tính chân
Hôm nay chứng được Phật thân
Mau mau ta phải thượng tuân luật rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nói chung khi đọc thơ ta,
Trong tâm thanh tịnh phải là ưu tiên.
Tham sân si bỏ đi liền,
Cong queo nịnh bợ, phải kiêng, phải chừa.
Tránh làm việc ác hay chưa?
Nhận ra chân tính để vừa học, tu.
Hôm nay chứng quả rồi ư?,
Mau mau theo luật lệnh từ đây thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời