Thơ ta người muốn đọc
Phải giữ tâm thanh tịnh
Liêm khiết dứt gian tham
Thẳng ngay không siểm nịnh
Khu trừ mọi ác nghiệp
Quy y theo tự tính
Thân Phật hôm nay đắc
Mau mau như luật định


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)