105.00
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
231 bài thơ
30 người thích
Tạo ngày 11/07/2005 19:27 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 22/07/2014 12:07 bởi hongha83
Lý Thương Ẩn 李商隱 (813-858) tự Nghĩa Sơn 義山, hiệu Ngọc khê sinh 玉谿生, người Hà Nội, Hoài Châu (nay Tầm Dương, phủ Hoài Khánh, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), xuất thân trong một gia đình quan lại nhỏ sa sút. Thuở thiếu thời giỏi văn thơ, được giao du với các con của tể tướng Lệnh Hồ Sở, trong đó có Lệnh Hồ Đào. Bấy giờ trong triều có hai phe đối nghịch nhau, tranh quyền đoạt lợi, một phe là Tăng Ngưu Nhu, phe kia là Lý Đức Dụ, hầu hết quan lại đều bị lôi cuốn vào cuộc tranh chấp ấy. Sở theo phe Ngưu. Năm Lý Thương ẩn mười bảy tuổi (829), Sở tiến cử làm tuần quan mạc phủ. Năm hai mươi lăm tuổi (837), ông lại được Lệnh Hồ Đào khen ngợi, nâng đỡ nên đỗ tiến sĩ năm Khai Thành thứ 2. Năm sau ông được Vương Mậu Nguyên, tiết độ sứ Hà Dương mến tài, dùng làm thư ký và gả con gái cho. Chẳng may, Vương thuộ…

 

 1. An Định thành lâu
  11
 2. Bản Kiều hiểu biệt
  7
 3. Bắc lâu
  4
 4. Bắc Tề kỳ 1
  4
 5. Bắc Tề kỳ 2
  4
 6. Bắc Thanh La
  14
 7. Bích thành kỳ 1
  2
 8. Biện thượng tống Lý Dĩnh chi Tô Châu
  5
 9. Bình phong
  7
 10. Cảnh Dương tỉnh
  5
 11. Cao hoa
  4
 12. Cao tùng
  3
 13. Cẩm sắt
  30
 14. Cận hoa
  7
 15. Chính nguyệt Sùng Nhượng trạch
  4
 16. Chúc tật
  3
 17. Cung kỹ
  5
 18. Cung từ
  9
 19. Cửu nhật
  4
 20. Dạ ẩm
  3
 21. Dạ bán
  4
 22. Dạ lãnh
  7
 23. Dạ vũ ký bắc
  21
 24. Dạ xuất Tây khê
  3
 25. Dạ ý
  6
 26. Dao lạc
  1
 27. Dao Trì
  7
 28. Dương liễu chi kỳ 4
  2
 29. Đại tặng
  2
 30. Đại tặng kỳ 1
  9
 31. Đại tặng kỳ 2
  5
 32. Đại ứng
  2
 33. Đại ứng kỳ 1
  7
 34. Đại ứng kỳ 2
  3
 35. Đàm Châu
  6
 36. Đan Khâu
  5
 37. Đăng Lạc Du nguyên
  19
 38. Đề bạch thạch liên hoa ký Sở công
  8
 39. Điệu thương hậu phó Đông Thục tịch chí Tản Quan ngộ tuyết
  5
 40. Đoan cư
  8
 41. Đỗ công bộ Thục trung ly tịch
  7
 42. Đỗ tư huân
  2
 43. Độc Nhậm Ngạn Thăng bi
  1
 44. Đông đình liễu
  3
 45. Đông hạ tam tuần khổ ư phong thổ mã thượng hí tác
  5
 46. Đông hoàn
  5
 47. Đông nam
  2
 48. Đương cú hữu đối
  2
 49. Giả Sinh
  7
 50. Giang đình tán tịch tuần liễu lộ ngâm quy quan xá
  5
 51. Hải thượng
  4
 52. Hàm Dương
  4
 53. Hàn bi
  1
 54. Hán cung từ
  3
 55. Hàn đồng niên tân cư tiễn Hàn tây nghinh gia thất hí tặng
  3
 56. Hí đề Xu Ngôn thảo các tam thập nhị vận
  1
 57. Hí tặng Trương thư ký
  2
 58. Hiểu toạ
  4
 59. Hiệu Trường Cát
  4
 60. Hoa hạ tuý
  13
 61. Hoạ Hàn lục sự “Tống cung nhân nhập đạo”
  5
 62. Hoa Sơn đề Vương Mẫu từ
  1
 63. Hoa sư
  3
 64. Hoa Thanh cung
  1
 65. Hữu cảm (Phi quan Tống Ngọc hữu vi từ)
  8
 66. Hữu cảm (Trung lộ nhân tuần ngã sở trường)
  7
 67. Khốc Lưu Phần
  4
 68. Khốc Lưu tư hộ kỳ 1
  4
 69. Khốc Lưu tư hộ kỳ 2
  4
 70. Khốc Lưu tư hộ Phần
  1
 71. Khúc giang
  5
 72. Khúc Trì
  7
 73. Ký Bùi Hành
  4
 74. Ký Lệnh Hồ lang trung
  5
 75. Ký Thục khách
  4
 76. Kỹ tịch ám ký tống đồng niên Độc Cô Vân chi Vũ Xương
  4
 77. Lạc Du nguyên
  3
 78. Lạc hoa
  20
 79. Lãm cổ
  4
 80. Lệ
  7
 81. Liễu (Giang Nam, Giang Bắc tuyết sơ tiêu)
  7
 82. Liễu (Liễu ánh giang đàm để hữu tình)
  6
 83. Liễu (Tằng trục đông phong phất vũ diên)
  7
 84. Liễu (Vị hữu kiều biên phất diện hương)
  4
 85. Loạn thạch
  2
 86. Long Trì
  5
 87. Lương tứ
  8
 88. Lưu oanh
  4
 89. Ly đình phú đắc chiết dương liễu kỳ 1
  7
 90. Ly đình phú đắc chiết dương liễu kỳ 2
  9
 91. Ly tứ
  2
 92. Mã Ngôi kỳ 1
  5
 93. Mã Ngôi kỳ 2
  10
 94. Mạc Sầu
  13
 95. Mạn thành ngũ chương kỳ 1
  5
 96. Mạn thành ngũ chương kỳ 3
  4
 97. Mẫu đơn
  3
 98. Mộ thu độc du Khúc giang
  9
 99. Mộc lan hoa
  13
 100. Mộng Lệnh Hồ học sĩ
  6
 101. Mộng trạch
  6
 102. Nam triều
  4
 103. Ngân hà xuy sanh
  3
 104. Ngọc sơn
  3
 105. Ngô cung
  2
 106. Ngụ hứng
  5
 107. Nguyệt
  3
 108. Nguyệt dạ trùng ký Tống Hoa Dương tỷ muội
  7
 109. Nguyệt tịch
  6
 110. Nhạc Dương lâu
  5
 111. Nhâm Thân nhuận thu đề tặng Ô Thước
  5
 112. Nhân dục
  5
 113. Nhật nhật
  5
 114. Nhất phiến
  5
 115. Nhật xạ
  8
 116. Nhị nguyệt nhị nhật
  7
 117. Niệm viễn
  2
 118. Phá kính
  4
 119. Phong (I)
  3
 120. Phong (II)
  3
 121. Phỏng ẩn
  3
 122. Phỏng ẩn giả bất ngộ thành nhị tuyệt kỳ 1
  5
 123. Phỏng ẩn giả bất ngộ thành nhị tuyệt kỳ 2
  5
 124. Phòng trung khúc
  2
 125. Phong vũ
  10
 126. Phú Bình thiếu hầu
  3
 127. Quá Chiêu Quốc Lý gia nam viên kỳ 1
  3
 128. Quá Chiêu Quốc Lý gia nam viên kỳ 2
  3
 129. Quá Sở cung
  3
 130. Quan môn liễu
  3
 131. Quy lai
  3
 132. Quy thự
  3
 133. Sở cung
  6
 134. Sở cung kỳ 1
  4
 135. Sở cung kỳ 2
  4
 136. Sơ khởi
  6
 137. Sở ngâm
  7
 138. Sơ thực duẩn trình toạ trung
  3
 139. Sùng Nhượng trạch đông đình tuý hậu miến nhiên hữu tác
  3
 140. Sùng Nhượng trạch yến tác
  3
 141. Sương nguyệt
  17
 142. Tạ tiên bối Phòng ký niệm chuyết thi thậm đa, dị nhật ngẫu hữu thử ký
  4
 143. Tả ý
  5
 144. Tạc nhật
  4
 145. Tam nguyệt thập nhật Lưu Bôi đình
  7
 146. Tảo khởi
  16
 147. Tặng ca kỹ kỳ 2
  4
 148. Tặng liễu
  3
 149. Tặng Lư tư hộ
  3
 150. Tặng tòng huynh Lãng Chi
  5
 151. Tặng tư huân Đỗ thập tam viên ngoại
  4
 152. Tân Mùi thất tịch
  5
 153. Tây đình
  6
 154. Tây nam hành khước ký tương tống giả
  4
 155. Tề cung từ
  3
 156. Tế vũ (Duy phiêu Bạch Ngọc đường)
  3
 157. Tế vũ (Tiêu sái bạng hồi đinh)
  5
 158. Thanh Lăng đài
  5
 159. Thành ngoại
  5
 160. Thánh nữ từ
  5
 161. Thành thượng
  4
 162. Thập nhất nguyệt trung tuần chí Phù Phong giới kiến mai hoa
  5
 163. Thất nguyệt nhị thập cửu nhật Sùng Nhượng trạch yến tác
  6
 164. Thiền
  11
 165. Thiên nhai
  9
 166. Thiệp Lạc xuyên
  3
 167. Thính cổ
  2
 168. Thuỷ trai
  4
 169. Thứ Thiểm Châu tiên ký Nguyên tòng sự
  5
 170. Thường Nga
  11
 171. Thương Ư
  2
 172. Tịch Dương lâu
  8
 173. Tịch thượng tác
  4
 174. Tiễn tịch trùng tống tùng thúc dư chi Tử Châu
  3
 175. Tỉnh Lạc
  5
 176. Tống Thôi Giác vãng Tây Xuyên
  3
 177. Tống Trăn sư kỳ 1
  3
 178. Tống Trăn sư kỳ 2
  3
 179. Trệ vũ
  7
 180. Trù Bút dịch
  10
 181. Trùng hữu cảm
  2
 182. Trùng quá Thánh nữ từ
  4
 183. Truy đại Lư gia nhân trào đường nội
  1
 184. Túc Lạc thị đình ký hoài Thôi Ung, Thôi Cổn
  10
 185. Túc Tấn Xương đình văn kinh cầm
  5
 186. Tuỳ cung (Thừa hứng nam du bất giới nghiêm)
  6
 187. Tuỳ cung (Tử tuyền cung điện toả yên hà)
  9
 188. Tử Châu bãi ngâm ký đồng xá
  4
 189. Tự huống
  5
 190. Tức nhật (Nhất tuế lâm hoa tức nhật hưu)
  6
 191. Tức nhật (Tiểu uyển thí xuân y)
  4
 192. U cư đông mộ
  4
 193. Uyên ương
  5
 194. Ức mai
  8
 195. Ức Trụ Nhất sư
  5
 196. Vãn tình
  3
 197. Vị hữu
  9
 198. Vi vũ
  6
 199. Vịnh sử kỳ 1
  7
 200. Vịnh sử kỳ 2
  4
 201. Vọng Hỷ dịch biệt Gia Lăng giang thuỷ nhị tuyệt kỳ 1
  3
 202. Vọng Hỷ dịch biệt Gia Lăng giang thuỷ nhị tuyệt kỳ 2
  4
 203. Vô đề (Bạch đạo oanh hồi nhập mộ hà)
  5
 204. Vô đề (Bát tuế thâu chiếu kính)
  5
 205. Vô đề (Cận tri danh A Hầu)
  4
 206. Vô đề (Chiếu lương sơ hữu tình)
  4
 207. Vô đề (Đãi đắc lang lai nguyệt dĩ đê)
  6
 208. Vô đề (Hộ ngoại trùng âm ám bất khai)
  6
 209. Vô đề (Phụng vĩ hương la bạc kỷ trùng)
  7
 210. Vô đề (Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong)
  10
 211. Vô đề (Thọ Dương công chúa giá thì trang)
  4
 212. Vô đề (Trùng duy thâm há Mạc Sầu đường)
  12
 213. Vô đề (Trường my hoạ liễu tú liêm khai)
  4
 214. Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan)
  53
 215. Vô đề (Vạn lý phong ba nhất diệp chu)
  5
 216. Vô đề (Văn đạo Xương Môn Ngạc Lục Hoa)
  5
 217. Vô đề tứ thủ kỳ 1 (Lai thị không ngôn khứ tuyệt tung)
  11
 218. Vô đề tứ thủ kỳ 2 (Táp táp đông phong tế vũ lai)
  6
 219. Vô đề tứ thủ kỳ 4 (Hà xứ ai tranh tuỳ cấp quản)
  4
 220. Vương Chiêu Quân
  5
 221. Vương thập nhị huynh dữ Uý Chi viên ngoại tương phỏng, kiến chiêu tiểu ẩm, thì dư dĩ điệu vong nhật cận, bất khứ, nhân ký
  5
 222. Xuân nhật
  2
 223. Xuân nhật ký hoài
  5
 224. Xuân phong
  5
 225. Xuân tiêu tự khiển
  6
 226. Xuân vũ
  11
 227. Yên đài thi - Đông
  2
 228. Yên đài thi - Hạ
  2
 229. Yên đài thi - Thu
  2
 230. Yên đài thi - Xuân
  2
 231. Yết Sơn
  3