永巷長年怨綺羅,
离情終日思風波。
湘江竹上痕無限,
峴首碑前洒幾多。
人去紫臺秋入塞,
兵殘楚帳夜聞歌。
朝來灞水橋邊問,
未抵青袍送玉珂。

 

Lệ

Vĩnh hạng trường niên oán ỷ la,
Ly tình chung nhật tứ phong ba.
Tương giang trúc thượng ngân vô hạn,
Nghiễn thủ bi tiền sái kỷ đa.
Nhân khứ tử đài thu nhập tái,
Binh tàn Sở trướng dạ văn ca.
Triêu lai Bá thuỷ kiều biên vấn,
Vị để thanh bào tống ngọc kha.

 

Dịch nghĩa

Suốt năm dài ở trong ngõ hẻm, oán giận lụa là,
Cả ngày mang mối tình ly biệt nhớ khi sóng gió thuở nào.
Trúc trên sông Tương giang có rất nhiều ngấn,
Trước bia trên núi Nghiễn rơi bao nhiêu nước mắt.
Người rời gác tía ra đi, mùa thu vào quan ải,
Tàn quân ở trướng Sở đương đêm nghe tiếng ca.
Buổi sớm ra cây liễu bên cầu trên sông Bá hỏi,
Đã chạm vào vạt áo bào xanh đưa tiễn ngọc kha chưa?


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Phiến Vân @www.vietkiem.com

Ngõ vắng năm dài oán áo xiêm,
Ly tình sóng gió nhớ ngày đêm.
Cành trúc sông Tương bao ngấn lệ,
Phiến bia núi Nghiễn mấy nỗi niềm.
Tử đài cất bước thu vào ải,
Sở trướng tan quân nhạc vẳng đêm.
Sớm mai sông Bá bên cầu liễu,
Đưa tiễn ngọc kha áo chẳng mềm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chu Thông @www.vietkiem.com

Ngõ vắng năm trường mãi oán xuân
Biệt ly bão táp đã bao lần
Tương Giang trúc có bao nhiêu vết
Nghiễn Sơn bia ấy lệ còn ngân
Thu sang đài Tử vào quan tái
Nhạc vang đất Sở loạn lòng quân
Sông Bá sớm mai ra cầu liễu
Đưa tiễn người đi bỗng ngại ngần

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoàn Dự @www.vietkiem.com

Giận kiếp phù hoa nơi ngõ vắng
Cựu tình ly hận sóng sầu giăng
Tương Giang trúc khóc hằn bao vết?
Bia Nghiễn lệ tràn người thấu chăng
Gác tía vắng người thu xơ xác
Sở khúc binh tàn lệ khôn ngăn
Lơ thơ liễu rủ cầu sông Bá
Luyến lưu bịn rịn mảnh bào xanh

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Ngõ vắng quanh năm oán lụa là,
Hận tình ly biệt nhớ phong ba.
Sông Tương trúc thấm bao hằn vết,
Núi Nghiễn trước bia lệ ướt nhoà.
Gác tía người rời thu đến ải,
Sở quân tan rã tối nghe ca.
Sớm mai viếng liễu cầu sông Bá,
Chưa chạm áo bào tiễn Ngọc Kha.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người Vĩnh Hạng thâm cung hờn oán
Kẻ xót người sóng gió phưong xa
Trúc sông Tương, nước mắt ngà
Trước bia núi Hiện người ta khóc hoài
Rời Tử Đài bi ai từ biệt
Trướng Sở nghe sáo lúc binh tàn
Cũng chưa bằng kẻ áo xanh
Trên cầu sông Bá tiễn chàng ngọc kha.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Ngõ vắng quanh năm hận lụa là
Gió mưa suốt buổi nhớ tình xa
Sông Tương trúc ngấn bao tì vết
Núi Nghiễn bia lau mấy lệ nhoà
Người bỏ Tử đài Thu nhập ải
Binh tàn trướng Sở tối nghe ca
Sớm mai liễu biếc cầu sông Bá
Chớ chạm bào xanh tiễn Ngọc Kha

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Hẻm tối quanh năm giận lụa là
Chia tay ngày vắng nhớ phong ba
Sông Tương hàng trúc dầm dầm vết
Núi Nghiễn đầu bìa giọt giọt sa
Người bó Tử Đài thu vượt ải
Binh tàn Sở Trướng tối nghe ca
Sớm mai hàng liễu bờ sông Bá
Chửa chạm bào xanh tiễn Ngọc Kha


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngõ hẻm năm dài oán lụa là,
Ly tình sóng gió nhớ xưa xa.
Tương giang sông trúc bao nhiêu vết,
Núi Nghiễn trên bia nước mắt sa.
Người biệt Tử đài thu cửa ải,
Quân tan trướng Sở, đêm nghe ca.
Buổi mai sông Bá bên cầu liễu,
Chưa chạm bào xanh tiễn ngọc kha.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời