Tôi nghĩ người viết về tiểu sử của Bạch Cư Dị nên thêm cả những thể loại ông tự đặt cho thơ của mình nữa (4 thể loại, đặc biệt là thơ "phúng dụ" và thơ "cảm thương")