Vợ buôn muối, lắm vàng lụa,
Chẳng màng đồng ruộng, chẳng nuôi tằm.
Đông tây nam bắc không nhà cửa,
Sông nước làm quê, thuyền trú thân.
Vốn là Dương Châu tiểu gia nữ,
Lấy chồng buôn muối ở Tây Giang.
Tóc xanh giàu có lắm thoa vàng,
Cổ tay trắng mập đeo xuyến bạc.
Trước gọi đầy tớ, sau hầu gái,
Hỏi chị do đâu được thế này ?
Chồng đi buôn muối chục năm dày,
Không thuộc châu huyện, thuộc thiên tử.
Mỗi năm lãi muối tới chốn quan,
Vào túi riêng lắm, túi quan ít.
Lợi quan thứ yếu, lợi tư nhiều,
Sắt, muối, thượng thư xa đâu biết.
Huống gì đầu sông cá gạo rẻ,
Gạo thơm, thịt ngọt lại cam vàng.
Ăn no, mặc ấm, tựa lầu đẹp,
Chực như muốn nứt, má hồng căng.
Vợ buôn muối, phận may chồng buôn muối,
Suốt ngày cơm ngon ăn,
Áo đẹp mặc quanh năm.
Áo đẹp cơm ngon từ đâu tới,
Nên biết xấu hổ như Hoằng Dương.
Hoằng Dương chết đã từ lâu đó,
Chỉ đâu thời Hán, nay cũng có.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.