Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 07/10/2008 03:20

酬贈李煉師見招

幾年司諫直承明,
今日求真禮上清。
曾犯龍鱗容不死,
欲騎鶴背覓長生。
劉綱有婦仙同得,
伯道無兒累更輕。
若許移家相近住,
便驅雞犬上層城。

 

Thù tặng Lý Luyện Sư kiến chiêu

Kỷ niên tư gián trực Thừa Minh,
Kim nhật cầu chân lễ thượng thanh.
Tằng phạm long lân dung bất tử,
Dục kỵ hạc bối mịch trường sinh.
Lưu cương hữu phụ tiên đồng đắc,
Bá đạo vô nhi luỵ cánh khinh.
Nhược hứa di gia tương cận trú,
Tiện khu kê khuyển thướng Tăng thành.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bao năm tư gián điện Thừa Minh,
Nay lại cầu dâng lễ thượng thanh.
Từng phạm vảy rồng tha khỏi chết,
Những toan cưỡi hạc kiếm trường sinh.
Mối Lưu có ả thành tiên thật,
Đạo Bá không con, chẳng vướng phiền.
Ví hẹn dời nhà cùng đến ở,
Chó gà đuổi hết, đến Tăng thành.


Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bao năm làm chức gián quan
Thượng khanh nay lễ cầu an nước nhà
Vảy rồng từng phạm được tha
Muốn lên lưng hạc tìm ra thuốc mầu
Thành tiên có gái họ Lưu
Không con đạo Bá chẳng đeo vướng phiền
Dời nhà hẹn được kề bên
Ắt cùng gà chó đưa lên Tăng Thành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Điện Thừa Minh vài năm tư gián
Lễ Thượng thanh nay đến cầu an
Phạm oai rồng, may vô can
Cưỡi lưng hạc kiếm tiên đan về dùng
Lưu tu tiên nữ cùng đắc đạo
Vì không con nhà Bá an nhàn
Ví như nhà dọn ở gần
Tiện lùa gà chó về thành Tằng nha.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bao năm can gián điện Thừa Minh,
Nay đến cầu an lễ thượng thanh.
Từng phạm oai rồng tha tội chết,
Muốn ngồi lưng hạc kiếm trường sinh.
Dòng Lưu có bậc thành tiên được,
Đạo Bá không con nhẹ gánh thinh.
Ví hẹn dời nhà cùng cạnh trú,
Chó gà lùa thuận đến Tăng thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời