Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/10/2013 20:12

見尹公亮新詩偶贈絕句

袖裏新詩十首餘,
吟看句句是瓊琚。
如何持此將干謁,
不及公卿一紙書。

 

Kiến Doãn Công Lượng tân thi ngẫu tặng tuyệt cú

Tụ lý tân thi thập thủ dư,
Ngâm khan cú cú thị quỳnh cư.
Như hà trì thử tương can yết,
Bất cập công khanh nhất chỉ thư.

 

Dịch nghĩa

Trong tay áo có hơn chục bài thơ mới làm,
Ngâm thử và xem kỹ lại từng câu, thấy đều hay và quý như ngọc quỳnh, cư.
Vậy mà tại sao, đem trình các quan lớn đọc,
Chẳng được ai cho một chữ khen chê!


Doãn Công Lượng, là bạn thơ của tác giả.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tay áo mang hơn chục áng thơ
Vừa làm, trân quý tựa quỳnh, cư
Đem trình chư vị mời ngài đọc
Chẳng được một ai cho lá thư

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trong áo mười bài thơ mới viết
Hàng hàng ngâm ngợi tưan minh châu
Mà sao đem đến cho người đọc
Chẳng được ai khen lấy một câu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong tay áo có chục bài thơ,
Ngâm thử từng câu quý ngọc cư.
Sao lại đem trình quan lớn đọc,
Chẳng ai cho được lời chê khen!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong tay có chục bài thơ,
Từng câu ngâm thử hay thừa quỳnh cư.
Sao trình quan đọc bài thơ,
Chẳng ai cho được một lời chê khen!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời