寄殷協律

五歲優遊同過日,
一朝消散似浮雲。
琴詩酒伴皆拋我,
雪月花時最憶君。
幾度聽雞歌白日,
亦曾騎馬詠紅裙。
吳娘暮雨蕭蕭曲,
自別蘇州更不聞。

 

Ký Ân Hiệp Luật

Ngũ tuế ưu du đồng quá nhật,
Nhất triêu tiêu tản tự phù vân.
Cầm thi tửu bạn giai phao ngã,
Tuyết nguyệt hoa thì tối ức quân.
Kỷ độ thính kê ca bạch nhật,
Diệc tằng kỵ mã vịnh hồng quần.
Ngô nương mộ vũ tiêu tiêu khúc,
Tự biệt Tô Châu cánh bất văn.Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Lo chơi năm tuổi, thuở nào qua,
Như đám mây trôi tan tác mà.
Thơ, rượu, đàn rong, quên tớ nhỉ,
Tuyết, hoa, trăng dãi nhớ người xa.
Báo ngày mấy độ nghe gà gáy,
Người đẹp từng ngâm, cưỡi ngựa qua.
Khúc lạnh chiều mưa, Ngô nữ dạo,
Tô Châu dời chỗ biết sao nghe.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Những ngày năm tuổi hợp rong chơi
Một sớm như mây tản mác trôi.
Trăng,tuyết, hoa, mùa thương nhớ bác
Đàn, thi, rượu, bạn rẫy ruồng tôi.
Ngày dài gà gáy nghe bao lượt
Người đẹp ngựa phi diễu một thời.
Chiều xuống khúc sầu Ngô nữ hát
Tô Châu từ biệt hết nghe rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm tuổi mê chơi chuyện một thời
Sự đời một sớm tựa mây trôi
Tuyết hoa trăng dãi luôn mong bác
Thơ rượu đàn rong trót  phụ tôi
Mấy độ báo ngày gà gáy sáng
Từng phen người đẹp ngựa phi roi
Nàng Ngô trổi khúc chiều thu lạnh
Từ giã Tô Châu khó được rồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm năm chơi nhiều như ngày cũ
Một sớm tiêu tán tự mây trôi
Bạn đàn thơ đã bỏ tôi
Trước trăng và tuyết tức thời nhớ ông
Nhớ những sáng ngóng trông gà gáy
Phi ngựa cùng vịnh mấy giai nhân
Chiều mưa Ngô nữ thơ ngâm
Tô Châu từ giã bặt âm thanh rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm tuổi những ngày hợp việc chơi,
Như mây sớm tựa bời rời trôi.
Trăng hoa sương tuyết mùa thương bác,
Đàn, rượu, thi thơ bạn rẫy tôi.
Gà gáy ngày dài nghe mấy độ,
Ngựa phi người đẹp giục mau roi.
Khúc sầu Ngô nữ chiều tà hát,
Từ biệt Tô Châu nghe khó rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời