Giường thêu nghiêng dựa buồn không động
Đai đỏ đeo lưng rủ tóc đen
Xuân hết Liêu Dương tin chẳng thấy
Trước hoa dạ hợp trời tây nghiêng.