Mành ngọc bóng trăng lồng
Cửa sa đèn sáng ngả
Khăn đầy nước mắt đêm
Một nửa đông thành giá


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017