Thân lên tận Hà Bắc,
Nhà gửi trú Quan Tây.
Đêm cuối năm tịch mịch,
Thuyền nghỉ tạm Danh Châu.

tửu tận tình do tại