Ngải Tính Phu 艾性夫 tự Thiên Vị 天謂, quê Đông Hương, Phủ Châu (nay là Giang Tây), năm sinh và mất không rõ, sống vào thời cuối Tống đầu Nguyên, có tài làm thơ, cùng hai chú Ngải Khả Thúc 艾可叔 và Ngải Khả Ông 艾可翁 xưng là Phủ Châu tam Ngải 撫州三艾 (có chỗ ghi là Lâm Xuyên tam Ngải 臨川三艾). Khi nhà Tống mất, đi khắp nơi, kết giao với lưu dân và các kỳ lão, phản đối người Mông Cổ, đến cuối đời mới ra cộng tác. Tác phẩm có Thặng ngữ 剩語, Cô Sơn vãn cảo 孤山晚稿, Thi uyên 詩淵.