Qua bến, Đào Diệp đừng ca,
Tránh bài “Cành trúc” đất Ba Tây buồn.
Bụi vàng phủ, sóng đen tuôn,
Khuyên chàng uống rượu đừng cuồng lội sông.

tửu tận tình do tại