Làm sao kể hết nỗi oan,
Màn hư chôn nắm xương tàn bao năm.
Dạ thú lấy chết báo đền,
Mặt người xử tốt lại sinh thù hằn.
Trung so Dự Nhượng ngang bằng,
Còn công sao chỉ sánh chăng Lưu Hầu.
Thế gian chữ “nghĩa” ở đâu,
Chính đây tại Mã Trủng Đầu mộ hoang.

tửu tận tình do tại