Bán buôn chàng mãi theo thuyền,
Chiều nhìn cây bến chỉ riêng thiếp sầu.
Trời Sở biếc nhạn theo nhau,
Tìm chàng không dám lên lầu nhìn xa.

tửu tận tình do tại