Quan Hán Khanh 關漢卿 (1240?-1310?) (sống vào khoảng từ thời Kim Mạt đến khoảng niên hiệu Đại Đức đời Nguyên Thành Tông), hiệu Tỵ Trai Tẩu 巳齋叟. Ông cùng Mã Trí Viễn 馬致遠, Bạch Phác 白樸, Trịnh Quang Tổ 祖合稱 được gọi là Nguyên khúc tứ đại gia. Trong có tác phẩm Đậu nga oan nổi tiếng. Tản khúc của ông hiện còn lưu khoảng hơn 50 bài. Quan Hán Khanh có ảnh hường rất lớn đối với sự phát triển của tạp kịch đời Nguyên.