Đàn đùa ba khúc,
Dưới ánh trăng trong,
Sầu rơi ngàn giọt,
Như tỏ nỗi lòng.
Tri âm hỡi, hãy lắng tai,
Đón những hương xưa tâm tình rung động.
Tư Mã, Văn Quân,
Cảm bởi thanh âm kết mối tơ đồng.
Bài đàn rất lạ,
Đã không phải "Hoàng hạc tuý ông",
Lại chẳng giống "Khấp lân bi phong",
Cũng chẳng là "Thanh dạ văn chung".

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.