Trời nam đất bắc trong gang tấc,
Nguyệt khuyết hoa tàn thoáng bóng câu.
Tay nâng chén rượu đưa nhau,
Mắt ngưng ngấn lệ biệt ly sầu,
Vừa nói được “gìn vàng giữ ngọc”.
Đã nghẹn ngào chẳng nỡ rời nhau,
Người đi muôn dặm ruổi mau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.