Xa nhau dễ
Khó gặp lại nhau
Người ngựa ra đi biệt xứ nào ?
Xuân sắp hết
Mà người chưa về
Kỳ hẹn lỡ
Buồn muốn chết mi sầu mắt lệ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.