23.00
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài thơ)
- Quan Hán Khanh (14 bài thơ)
- Mã Trí Viễn (1 bài thơ)
- Trương Viêm (6 bài thơ)
- Bạch Phác (2 bài thơ)
Tạo ngày 21/04/2005 15:40 bởi Vanachi
Lương Tăng 梁曾 (1242-1322) tự Cống Phụ 貢父 (có sách chép là Cống Phủ 貢甫), người đất Yên đời Nguyên, làm quan đến Hoài An lộ tổng quản. Ông từng hai lần đi sứ An Nam