Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài thơ)
- Quan Hán Khanh (14 bài thơ)
- Trương Viêm (6 bài thơ)
- Mã Trí Viễn (1 bài thơ)
- Bạch Phác (2 bài thơ)
Tạo ngày 04/11/2018 13:07 bởi Vanachi
Trương Bá Thuần 張伯淳 (1242-1302) tự Sư Đạo 師道, hiệu Dưỡng Mông 養蒙, người Sùng Đức (nay thuộc Chiết Giang). Từng làm Hoài Âm uý, Dương Châu tư hộ tham quân.