Uông Nguyên Lượng 汪元量 (1241-1317) tự Đại Hữu 大有, hiệu Thuỷ Vân 水雲, người ở Tiền Đường (huyện Triết Giang, Hàng Châu), là thi nhân và từ nhân cuối đời Nam Tống. Ông là người đệm đàn, dạy đàn trong cung đình cuối đời Nam Tống. Những năm đầu đời Đoan Tông Cảnh Viêm (1276), quân Nguyên đã vây Lâm An, tam cung bị bắt đưa lên Yên Kinh. Trong thời gian dài ở đây, ông có ra vào cung phục vụ chúa Nguyên. Ông cũng từng tới thăm Văn Thiên Tường khi cũng bị bắt và đưa lên Yên Kinh sau đó (1279), trở thành một đôi bạn tri kỷ, ngâm vịnh, hát xướng với nhau. Năm Chí Nguyên thứ 25 (1288), ông xuất gia thành đạo sĩ, trở về vùng Hoài Nam rồi tới Tiền Đường, sau chu du các nơi Giang Tây, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, cuối cùng mất ở Hồ Sơn.

Thơ của ông được ca ngợi, tiêu biểu có Tống vong chi thi sử, Tuý thì…