Sư tướng bình chương làm đổ trào (triều)
Nghìn đời muôn thuở hận nguôi sao
Hoạ từ trong nổi đâu chiều sớm
Cầu Đoạn quân công chẳng thưởng nào

tửu tận tình do tại