Mời anh nâng chén nghe tôi hát.
Có thấy dâu xanh mọc trên đường,
Chạy mất chim thuần, bay chim thước.
Nhà cao đêm nay đuốc sáng choang,
Gái đẹp Triệu Yên thổi sanh hoàng.
Mời anh nâng chén nghe tôi há.
Người đẹp người đẹp đẹp thế kia,
Nghiêng thành nghiêng nước trời cho sắc.
Đốt Phong hoả đài Chu Bao Tự,
Tru diệt người hiền Ân Đát Kỷ.
Mời anh nâng chén nghe tôi hát.
Lã Hậu gây loạn triều nhà Hán,
Khuynh loát đời Đường Vũ Tắc Thiên.
Nguỵ công Đồng Tước thành tro cát,
Nguyệt điện Tuỳ Dương theo khói tan.
Mời anh nâng chén nghe tôi hát.
Người đẹp người đẹp ôi người đẹp,
Sắc ấy có thể ăn được không?
Tiềng cười yêu mị tan nát lòng.
Mỹ nhân bạc mệnh, phận có khác,
Mỹ nhân sắc tàn anh chẳng mong.
Nụ cười ngàn vàng khó tìm gặp,
Giai nhân tuyệt sắc nay ở đâu?
Anh thấy chăng,
Dưới gò Mã Ngôi chính Dương Phi,
Vưu vật trời sinh chẳng trân quý.
Đâu bằng phụ nhân của Đường Ngu,
Ngàn năm vạn năm danh không phí.

tửu tận tình do tại